تبیان، دستیار زندگی
از آنجا كه تصویر هر نقطه از شئ گسترده ، نقطه ای مشابه و قرینه آن است ، پس برای یافتن محل تصویر یك شئ ، كافی است كه محل یك نقطه از آن را معلوم كنیم . ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

محل تصویر " چشمه نور گسترده " یا " شئ نوری " ‏در آینه تخت

از آن جا كه تصویر هر نقطه از شئ گسترده ، نقطه ‏ای مشابه و قرینه آن است، پس برای یافتن محل تصویر ‏یك شئ، كافی است كه محل یك نقطه از آن را معلوم ‏كنیم. و سپس شكلی قرینه شئ را در اطراف آن نقطه رسم ‏كنیم. ‏

محل تصویر  چشمه نور گسترده  یا  شئ نوری  ‏در آینه تخت

همچنین برای یافتن محل تصویر ‏یك نقطه از شئ، كافی است كه از آن نقطه،  فقط دو پرتو ‏رسم كنیم. یكی از این دو پرتو می تواند خط عمود بر ‏آینه باشد.‏

محل تصویر  چشمه نور گسترده  یا  شئ نوری  ‏در آینه تخت

در مدل سازی زیر سعی کنید با موشواره شی را جابه جا کنید. به دقت به تغییر محل تصویر توجه کنید.

برای یافتن محل تصویر یك شئ در آینه، یافتن محل تصویر یك نقطه، از بی نهایت نقطه كافی است.‏

و برای یافتن محل تصویر یك نقطه، رسم مسیر دو پرتو، از بی نهایت پرتو كافی است.‏

گروه مدرسه اینترنتی سایت تبیان- تهیه: محسنی

تنظیم: سمیرا بادامستانی