تبیان، دستیار زندگی
تصویر یك چشمه نور گسترده در آینه تخت ، یك چشمه نور گسترده مجازی است كه قرینه چشمه اصلی نسبت به آینه است . ....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

وارونگی جانبی تصویر " چشمه نور گسترده " یا " ‏شئ نوری " در آینه تخت

به چگونگی تشكیل تصویر در آینه آشنا شدید و دانستید كه فاصله تصویر تا آینه برابر ‏فاصله جسم تا آینه است و همچنین طول تصویر برابر طول جسم می باشد. ‏

برای بررسی دقیق تر رفتار تصویر در آینه آزمایشی را انجام دهید. ‏كاغذی را در مقابل آینه قرار دهید. و سعی كنید فقط با نگاه كردن در آینه متنی را بنویسید. ‏چرا این كار سخت است؟ ظاهراً آینه جهت تصویر را بر می گرداند. ‏

با کلیک در اینجا به فیلم توجه كنید پدیده‌ای مشابه را مشاهده می كنید.

شكل زیر، شیُ متشكل از دو نقطه رنگی را ‏كه در مقابل یك آینه قرار گرفته، نشان می دهد. تصویر ‏هر نقطه، نقطه ای مشابه و قرینه آن است. نقطه آبی به ‏آینه نزدیكتر و در نتیجه، تصویر آن نیز به آینه نزدیكتر ‏است. این پدیده باعث وارونگی جانبی تصویر می شود.‏

وارونگی جانبی تصویر چشمه نور گسترده یا ‏شئ نوری در آینه تخت

تصویر در آینه تخت ، وارون جانبی شئ است.‏

وارونگی جانبی تصویر چشمه نور گسترده یا ‏شئ نوری در آینه تختوارونگی جانبی تصویر چشمه نور گسترده یا ‏شئ نوری در آینه تخت

تصویر یك چشمه نور گسترده در آینه تخت، یك چشمه نور گسترده مجازی است‏ كه قرینه چشمه اصلی نسبت به آینه است.‏

به عبارت دیگر‏

تصویر یك شئ نوری در آینه تخت، یك شئ نوری مجازی است‏ كه قرینه شئ اصلی نسبت به آینه است.‏

گروه مدرسه اینترنتی سایت تبیان- تهیه: محسنی

تنظیم: سمیرا بادامستانی