تبیان، دستیار زندگی
وقتی این شئ در مقابل یك آینه تخت قرار می گیرد ، تصویری ....مشابه آن در پشت آینه تشكیل می شود .
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تصویر " چشمه نور گسترده " یا تصویر " شئ نوری " ‏در آینه تخت

تصویر  چشمه نور گسترده  یا تصویر  شئ نوری  ‏در آینه تخت

همان گونه كه قبلا توضیح داده شد، هر ‏شیُ،(مانند مداد در شكل ‏زیر )، یك چشمه نور گسترده و متشكل از ‏بی نهایت چشمه نور نقطه ای است. زیرا كه ‏این شئ از تعداد بی نهایت زیادی نقطه تشكیل ‏شده است و از هر یك از این نقاط، بی نهایت پرتو ‏شعاعی در جهات مختلف فضا منتشر می شود.‏

وقتی این شئ در مقابل یك آینه تخت ‏قرار می گیرد، تصویری مشابه آن در پشت آینه ‏تشكیل می شود.‏

تصویر  چشمه نور گسترده  یا تصویر  شئ نوری  ‏در آینه تخت

برای درك بهتر چگونگی تشكیل تصویر یك شئ ‏‏(یا یك چشمه نور گسترده)، به شكل زیر توجه كنید. شمع از بی نهایت نقطه تشكیل شده است. نقطه ای واقع ‏در نوك این شمع را در نظر بگیرید. این نقطه یك ‏چشمه نور نقطه ای است. در دو قسمت قبل آموختیم ‏كه از این نقطه، تصویری در پشت آینه ایجاد می شود ‏كه مشابه و قرینه آن نسبت به آینه است. ‏این واقعیت در مورد سایر نقاط شمع نیز صادق است.‏

‏ در نتیجه از بی نهایت نقطه شمع، بی نهایت تصویر نقطه ای مجازی در آینه به وجود می آید و این نقاط ‏مجازی، خود مانند یك چشمه گسترده دیگر هستند كه در واقع، تصویر شمع است.‏

گروه مدرسه اینترنتی سایت تبیان - تهیه: محسنی

تنظیم: سمیرا بادامستانی