تبیان، دستیار زندگی
تصویر یك چشمه نور نقطه ای در آینه تخت ، یك چشمه نور نقطه ای مجازی است كه قرینه چشمه اصلی نسبت به آینه است . ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

محل تصویر " چشمه نور نقطه ای " در آینه تخت

در شكل زیر، یك چشمه نور نقطه ای ‏A‏ در مقابل یك آینه تخت قرار گرفته ‏است. پرتو ‏AK‏ یكی از بی نهایت پرتویی است ‏كه از ‏A‏ خارج می شود. پرتو عمودی ‏AH‏ نیز ‏یكی دیگر از این پرتو ها است. امتداد باز تاب پرتو ‏ها ، در نقطه ‏B‏ ( محل تصویر ) با یكدیگر تلاقی ‏می كنند. با توجه به خاصیت خط قاطع خطوط ‏موازی و برابری زوایای تابش و بازتابش، تساوی ‏های محل تصویر  چشمة نور نقطه ای  در آینه تخت حاصل است.‏

محل تصویر  چشمة نور نقطه ای  در آینه تخت

‏ نتیجه این تساوی ها،تساوی محل تصویر  چشمة نور نقطه ای  در آینه تخت‎‏ است. پس دو مثلث ‏AHK‏ و ‏BHK‏ با هم متشابه اند و ‏چون ضلع ‏HK‏ در هر دو مشترك است، این دو مثلث با هم مساوی اند ( ز ض ز ). بنابراین : ‏AH=BH‏.

‏یعنی فاصله تصویر از آینه ، برابر با فاصله آینه از تصویر است.‏

تصویر یك چشمه نور نقطه ای در آینه تخت، یك چشمه نور نقطه ای مجازی است‏ كه قرینه چشمه اصلی نسبت به آینه است.‏

گروه مدرسه اینترنتی سایت تبیان- تهیه : محسنی

تنظیم: سمیرا بادامستانی