تبیان، دستیار زندگی
آیا تا به حال در مورد چگونگی تشكیل تصویر در آینه فكر كرده اید؟ چرا ما فكر می كنیم در داخل آینه تصویر بوجود آمده است؟...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تصویر در آینه تخت ‏

تصویر "چشمه نور نقطه ای" در آینه تخت

آیا تا به حال در مورد چگونگی تشكیل تصویر در آینه فكر كرده ‏اید؟ چرا ما فكر می‏ كنیم در داخل آینه تصویر به وجود آمده است؟

در مدل سازی زیر یك منبع نور نقطه‏ ای را مشاهده می ‏كنید كه در مقابل آینه قرار گرفته است. با تقه زدن  مراحل را طی كنید. به دقت به بازتاب نور از آینه توجه كنید.

امتداد پرتوی بازتاب به چه نقطه‏ای می‏رسند؟ ما به این نقطه چه می‏گوییم؟

هر گاه پرتوهای خارج شده از یك چشمه نور نقطه ای، به یك آینه تخت بتابند، بازتاب آن ها یك ‏دسته از پرتوها را تشكیل می دهد كه گویی همه آن ها از چشمه دیگری واقع در پشت آینه سرچشمه گرفته اند.‏

تصویر چشمه نور نقطه ای در آینه تختتصویر چشمه نور نقطه ای در آینه تختتصویر چشمه نور نقطه ای در آینه تخت

از آن جا كه در پشت آینه، واقعا سرچشمه ای ‏برای پرتو های بازتاب شده وجود ندارد، آن را یك ‏چشمه مجازی ( غیر حقیقی ) می نامند.‏

تصویر چشمه نور نقطه ای در آینه تخت

شكل زیر نشان می دهد، همان گونه كه چشمه ‏اصلی قابل مشاهده است، چشمه مجازی جدید تشكیل شده ‏در پشت آینه نیز قابل مشاهده است. به همین جهت، این ‏چشمه جدید، تصویر مجازی چشمه اصلی نام دارد.‏

تصویر چشمه نور نقطه ای در آینه تختتصویر چشمه نور نقطه ای در آینه تخت

اگرچه تصویر مجازی چشمه نور نقطه ای در آینه، خود مانند یك چشمه نور عمل می كند ولی این چشمه ‏مجازی، به ناحیه محدودی از فضا پرتو می تاباند و از هر ‏محلی نمی توان آن را دید.‏

‏با چگونگی تشكیل تصویر در آینه تخت آشنا شدید، اما اگر در كنار یا پشت آینه قرار بگیریم می‏توانیم تصویر را مشاهده كنیم؟ برای تحلیل این سوال به مدل سازی زیر توجه كنید.

تصویر چشمه نور نقطه ای در آینه تخت

شكل مقابل ناحیه انتشار نور از چشمه اصلی و ‏ناحیه انتشار نور از تصویر مجازی آن را نشان می دهد.‏

درشكل زیر، هم از چشمه اصلی و هم از تصویر مجازی، نور به چشم ناظرسمت چپ می رسد. به ‏همین دلیل، ناظر هر دو را می بیند. ولی در شكل سمت راست، چشم ناظر در ناحیه ای قرار دارد كه فقط ‏چشمه اصلی را می تواند ببیند.‏

تصویر چشمه نور نقطه ای در آینه تختتصویر چشمه نور نقطه ای در آینه تخت

گروه مدرسه ایتترنتی سایت تبیان - تهیه: محسنی

تنظیم: سمیرا بادامستانی