تبیان، دستیار زندگی
امروز سخن حوزه ،اندیشه حوزه ،سخن واندیشه و حركت اسلام تلقى مى شود. امروز حوزه تنها پایگاه مقاومت در برابر پایگاههاى شرك و كفر و نفاق است و باید علیه دشمنانى بپاخیزد كه به سلاح دانش و صنعت و تكنیك و مدرن ترین شیوه هاى تبلیغى مسلح اند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

گزینش در حوزه
 آزمون سالانه طلاب حافظ قرآن کریم

امروز سخن حوزه ،انديشه حوزه ،سخن وانديشه و حركت اسلام تلقى مى شود. امروز حوزه تنها پايگاه مقاومت در برابر پايگاههاى شرك و كفر و نفاق است و بايد عليه دشمنانى بپاخيزد كه به سلاح دانش و صنعت و تكنيك و مدرن ترين شيوه هاى تبليغى مسلح اند.

برای خواندن قسمت اول مسائل نظام حوزه اینجا را کلیک کنید

2- پذيرش و گزينش

شوراى مديريت فراگير و آگاه كه براساس ضوابط وارزشهاى تعيين شده شكل يافته است بايد با توجه به اهداف و نيازهاى كوتاه مدت و دراز مدت نظام و رشته ها و تخصصها و وظايف مشخص شرايط و ضوابطى را براى پذيرش شوندگان و دواطلبان ورود به حوزه و نيز نحوه گزينش آنها تعيين كند.

بنابراين بايد كار را در مورد پذيرش به دو بخش عمده تجزيه كرد و پيرامون هر يك جداگانه انديشيد:

پذيرش " شرايط پذيرش شوندگان و نحوه گزينش

در مورد شرايط پذيرش شوندگان و داوطلبان تحصيل در حوزه ها و حضور در كسوت روحانيت نظريات مختلفى مطرح است از آن جمله :

الف : برخى معتقدند كه ورود به حوزه علميه و حضور در جامعه روحانيت داراى شرايط خاصى نيست نه سن مطرح است و نه سطح معلومات عمومى و نه انگيزه و هدف !

ب :گروه ديگر معتقدند كه اگر چه تحصيل علم مرز سنى ندارد و در هر شرايطى مطلوب و نيكوست واگر چه شناخت انگيزه افراد و پى بردن به اهداف واقعى آنها گاه تجسس است و ممنوع . ولى واقعيت اين است كه حوزه يك موسسه خيريه نيست . حوزه در طول تاريخ تشيع عهده دار سنگين ترين كارهاى اجتماعى بوده كه عبارت است از هدايت جامعه و نظارت بر آن و مبارزه با عوامل ضد بشرى و ضداسلامى و در مقطع كنونى تاريخ اين نقش تبلور بيشترى يافته و حوزه در جايگاه مسووليت عظيم پيامبران قرار گرفته است . امروز سخن حوزه ،انديشه حوزه ،سخن وانديشه و حركت اسلام تلقى مى شود. امروز حوزه تنها پايگاه مقاومت در برابر پايگاههاى هجومنده شرك و كفر و نفاق است و بايد عليه دشمنانى بپاخيزد كه به سلاح دانش و صنعت و تكنيك و مدرن ترين شيوه هاى تبليغى مسلحند.

علاوه براين ها امكانات حوزه اعم از مادى و معنوى . به كل نظام اسلام مربوط است و بايد در طريق مصالح جهان اسلام بكار گرفته شود. فقها و مراجع به دليل مراتب عالى تقوايى و علمى بر حفظ و بكارگيرى اين امكانات امين گشته اند كه البته آنچه در مورد آنان داراى اهميت وافراست ميزان قدرت تشخيص آنان مى تواند سهم عظيمى را در تعالى ياايستائى يك نظام ايفا كند.

به هر حال با توجه به اين واقعيتها بكارگيرى اين امكانات براى كسانى كه از كمترين بازدهى برخور دارند و گاه به رجاء و ثواب و گاه بخاطرامرار معاش و وجاهت اجتماعى و ... به حوزه روى مى آورند وامكانات را اشغال كرده و زمينه رشد مناسب افراد مستعد و پر تلاش و موثر را سد مى كنند به صلاح اسلام و مسلمانان نبوده و نيست . و هرگاه صرف بودجه عمومى

كوتاه سخن اين كه به استناد دليلهاى ياد شده و دهها دليل ديگر بايد در مورد پذيرش شوندگان و داوطلبان حوزه اولويتى را در نظر گرفت واين اولويتها سن، ميزان تحصيلات، استعداد و انگيزه و ... را شامل مى شود.

در هر حال پيرامون مساله پذيرش اين موضوعات مى تواند مطرح شود و مورد بررسى قرار گيرد:

مسايل مربوط به امر پذيرش

1. تعيين حد متوسط سن داوطلبان با توجه به رشته هاى مختلف

2. تعيين ميزان تحصيلات به لحاظ رشته هاى و تخصصها و خدمات تبليغى فرهنگى پژوهشى

3. شناسايى سوابق و تعيين حد و مرز مجاز و مشروع و مورد نياز آن

4. شناخت انگيزه هاى مختلف و بررسى روانكاوانه انگيزه داوطلب براساس معيارى پرعى - كه در بحث گزينش مورد بررسى قرار مى گيرد.

5.اخذ تعهد درانجام وظايف حوزه اى و ....

گزينش

پس از تعيين شرايط داوطلبان بايد به نحوه گزينش پرداخت زيرااگر گزينش طبق ملاكهاى صحيح اخلاقى علمى و شرعى صورت نگيرد خود به صورت مساله اى رنج آور و مشكلى بزرگ در خواهد آمد كه اقليت معنوى و اخلاقى جامعه را تهديد خواهد كرد. دراين صورت مساله گزينش بلائى خواهد شد كه بايد مدتها در رفع آن كوشيد.

وجود چنين مشكلى درامر گزينش سبب شده است كه در ذهن بسيارى از افراد[گزينش] يادآور خاطراتى تلخ باشد كه از طريق آن قشرى گرايى تعصب و كوتاه نگرى انحصارطلبى بهانه گيرى و خودمختارى و تصفيه حسابهاى شخصى و گروهى مى توانداعمال شود.

بسيارى از آنان كه با سازماندهى و تشكيلات و پذيرش و گزينش مخالفند به دليل اين است كه مى ترسنداين مسايل به انحراف كشيده شود و به جاى بازدهى بيشتر حوزه سبب انحطاط آن گردد. ولى اين نگرانى قابل رفع است زيرا با تعيين شرايط و ضوابط صحيح و دقيق مى توان جلوى انحراف و مشكلات گرفته شود

معنايش غلط بودن گزينش نيست بلكه بسيارى اتفاق افتاده است كه ابزارى ارزشمند به دليل استفاده ناصحيح و غلط از آن به صورت ابزارى خطرناك در آمده است . واين امر نشانه غلط بودن آن وسيله نيست و سبب نمى شود كه مااز آن وسيله استفاده نكنيم . آنچه لازم است شناخت استفاده صحيح از آن وسيله است .

مسايل مربوط به گزينش

1- حد مجاز و مشروع و مورد نياز در تجسس ازاحوال يك شخص

2- تعيين مشخصات گزينش كنندگان

3- انتخاب افراد گزينش كننده براساس ضابطه - نه رابطه -

4- جلوگيرى از اعمال نظرهاى شخصى واغراض فردى و گروهى درامر گزينش

5- استفاده از شيوه هاى علمى و حسابشده

6- برخورد دوستانه و متواضعانه گزينش كننده با گزينش شونده

7- حاكميت جو امنيت و آرامش بر محيط گزينش

8- رعايت[ سعه صدر] به معناى صحيح آن

9- تلاش در حاكميت ضابطه در گزينش و جلوگيرى از تحميل و تاثير رابطه ها

10 -نظارت و كنترل دائمى بر حسن جريان امور واجراى گزينش

11-جلوگيرى از خود مختارى و سوءاستفاده و تخطى از ضوابط و ...

ادامه دارد...


منبع:فصلنامه حوزه                              تنظیم:نقدی-حوزه علمیه تبیان