تبیان، دستیار زندگی
مسایل عمده نظام حوزه
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مسايل عمده نظام حوزه
حوزه

اولين گام تعيين هدف نهايى

اگر بنا شود طرحى براى نظام حوزه و روحانيت ريخته شود ضرورى است كه قبل از تعيين مسايل عمده و نيز موضوعات فرعى و تجزيه و تحليل آنها هدف اصلى و نهايى حوزه و روحانيت را مشخص كرد. زيرا كه مراتب شناخت هدف نهايى مى تواند ما در بسيارى از نظريات گوناگون و متضاد در مسايل فرعى واصلى نظام حوزه به شمار آيد.

دومين مرحله تعيين مسايل عمده نظام

1- مديريت و تشكيلات ادارى .

2- پذيرش و گزينش .

3- آموزش .

4- امور علمى تحقيقاتى .

5- مسايل صنفى (مالى و) ....

6- پرورش اخلاقى و معنوى .

7- امور تبليغى و بازدهى .

8- ارتباط نظام حوزه با نظام اجتماعى .

9- پيوستگى جريان حوزه با مجموع نظام روحانيت (در داخل و خارج كشور).

10- و .......

سومين مرحله

پس از تعيين مسايل عمده نظام بايد آن را يكايك مورد تجزيه و تحليل قرارداد و موضوعات اندارج يافته و پنهان شده درون آن را شناسايى كرد و سپس در مورد موضوع به بحث نشست و تصميم گرفت . كه ما دراين زمينه نيز گوشه اى از كار را ترسيم خواهيم كرد:

1- مديريت و تشكيلات ادارى

سازمان مديريت در صورتى كه بر مبناى ارزشهاى مشخص شده شكل گرفته باشد. حكم مجلس قانونگذارى را داراست كه بايد نحوه ايجاد تشكيلات ادارى و سازماندهى امور و بخش اجرايى كار را مشخص سازد.

سازمان مديريت حوزه داراى وظايف زيادى است و به موضوعات گوناگونى بايد توجه داشته باشداز آن جمله است :

مسايل سازمان مديريت و تشكيلات ادارى حوزه

1. تعيين اهداف نهايى و وظايف اصلى حوزه و روحانيت

2. تبيين مسايل عمده نظام و موضوعات فرعى آن

3. تشخيص دقيق نيازهاى گسترده جهان اسلام

4. تعيين اهداف دراز مدت و كوتاه مدت براساس نيازها و وظايف ،شناسايى زمينه هاى اصلى و فرعى حركتهاى فرهنگى تبليغى سياسى و ... براى پيشبرداهدف نظام

5. برآورد كيفيت و كميت نيروهاى انسانى مورد نياز

6. بررسى نيروهاى انسانى موجود و برآورد كارآيى آنها.

7. مقايسه نيروهاى موجود با نيروهاى مورد نياز و تعيين درصد نياز باقيمانده

8. برنامه ريزى براى بكارگيرى صحيح و دقيق نيروهاى مورد نياز و تعيين ضوابط آن

9. هدايت و كنترل و نظارت صحيح و مشروع نيروهاى بخشهاى مختلف حوزه

10. شيوه اجراى مصوبات و ضمانت اجراى آن و ...

برخى از موضوعات ياد شده دراين مقاله مورد كاوش بيشتر قرار مى گيرد. (مانند بند يك و دو).

ادامه دارد...


منبع:فصلنامه حوزه                               تنظیم:نقدی-حوزه علمیه تبیان