تبیان، دستیار زندگی
اكنون كه با چگونگی تشكیل تصویر در آینه آشنا شدید ، جا دارد كه نحوه تشكیل تصویر در دو آینه متقاطع را بررسی كنیم . ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تعداد تصویر در دو آینه متقاطع

اكنون كه با چگونگی تشكیل تصویر درآینه آشنا شدید، جا دارد كه نحوه تشكیل تصویر در دو آینه متقاطع را بررسی كنیم.

شما این چنین آینه هایی را در فروشگاه های لباس دیده اید. وقتی وارد چنین اتاق هایی می‌شوید، چند آینه با زوایای ٩٠ درجه قرار گرفته اند و هر كدام تصویری از شما به وجود می آورند. اما این آینه ها چند تصویر به وجود می آورند؟

با کلیک در اینجا به فیلم توجه كنید.

همان طور كه مشاهده نمودید، تعداد تصویر در دو آینه متقاطع بستگی به زاویه بین دو آینه دارد و اگر زاویه بین دو آینه تعداد تصویر در دو آینه متقاطع و تعداد تصاویر را n بنامیم، آن گاه رابطه تعداد تصویر بدین گونه می‌باشد:

تعداد تصویر در دو آینه متقاطع

حال به دقت به اشكال زیر دقت كنید. در هر شكل چند تصویر مشاهده می‌كنید. آیا می‌توانید با استفاده از رابطه فوق زاویه بین دو آینه را پیش بینی كنید؟

تعداد تصویر در دو آینه متقاطعتعداد تصویر در دو آینه متقاطع

گروه مدرسه اینترنتی سایت تبیان- تهیه: محسنی

تنظیم: سمیرا بادامستانی