تبیان، دستیار زندگی
اگر زاویه تابش نور به آینه ‏‏ای را تغییر دهیم نحوة تغییر زاویه بازتاب نور چگونه خواهد بود؟ ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

رفتار آینه های تخت‏

چرخیدن پرتو نور‏

اگر زاویه تابش نور به آینه‏‏ای را تغییر دهیم نحوة تغییر زاویه بازتاب نور چگونه خواهد بود؟ برای پاسخ به این سوال اینجا را کلیک کرده و به فیلم توجه كنید.

درشكل زیر، رنگ قرمز، پرتو نوری تابیده به یك ‏آینه تخت و بازتاب آن را نشان می دهد. اگر این پرتو نسبت به ‏آینه به اندازه زاویه رفتار آینه های تخت‏دوران كند، باز تاب آن نیز به همان اندازه ‏دوران خواهد كرد (رنگ بنفش).‏

رفتار آینه های تخت‏

برای علاقه مندان به دانستن بیشتر !‏

در شكل زیر زاویه تابش اولیه‏ ‏i و زاویه بازتابش ‏r‏ است.‏

از خاصیت اساسی آینه تخت نتیجه می شود كه : ‏i =r

اگر زاویه تابش به اندازه ‏‎ افزایش یابد، آنگاه زاویه تابش جدید، فرمول می شود كه باید با زاویه بازتابش جدید، ‏یعنی فرمول برابر باشد. یعنیفرمول

‏ با مقایسه تساوی اول و تساوی دوم، نتیجه می شود كه: ‎‏ فرمول

رفتار آینه های تخت‏


چرخیدن آینه تخت‏

اگر پرتوی نور تابیده به آینه ‏ای را ثابت نگه داریم و این بار آینه را بچرخانیم پرتوی بازتاب به چه نحوی تغییر زاویه می‏دهد؟

مثلاً اگر آینه 45 درجه بچرخد پرتوی بازتاب چند درجه چرخش می‏كند؟

اینجا را کلیک کرده و به فیلم  توجه كنید.

در شكل زیر، رنگ قرمز، پرتو نور تابیده به یك ‏آینه تخت و بازتاب آن را نشان می دهد. اگر این آینه به اندازه زاویه دوران كند، باز تاب آن نیز به ‏اندازه ‎‏ 2 دوران خواهد كرد (رنگ بنفش).‏

رفتار آینه های تخت‏

برای علاقه مندان به دانستن بیشتر !‏

در شكل مقابل زاویه تابش اولیه ‏i‏ و زاویه بازتابش ‏r‏ است.‏

از خاصیت اساسی آینه تخت نتیجه می شود كه:

1)   i = r

اگر آینه به اندازه رفتار آینه های تخت‏دوران كند، آن گاه زاویه تابش جدید،‏‏"i می شود كه باید با زاویه بازتابش جدید، یعنی ‏"r‏ برابر ‏‏باشد. با دقت در شكل، روابط زیر به دست می آید: ‏

2)  ‎‏i" = r"

3) فرمول‎‏  ,        ‏فرمول

4) فرمول

با قرار دادن معادل "i از رابطه (3) و معادل "r‏ از رابطه (4) در تساوی (2) ، نتیجه می شود:
فرمول
با توجه به تساوی اخیر، و رابطه (1) ، نتیجه می شود:
فرمول

گروه مدرسه اینترنتی سایت تبیان- تهیه: محسنی

تنظیم: سمیرا بادامستانی