تبیان، دستیار زندگی
بخش عمده نور ، شكسته شده و وارد تیغه می شود و پس از یك شكست دیگر ، از سطح مقابل خارج می شود . ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تیغه متوازی السطوح

شاید در بعضی شعبده بازی ها مشاهده كرده اید كه سر فردی از بدنش جدا شده است. آیا به علت این پدیده فكر كرده اید؟ نمونه ای از این پدیده را به صورت ساده با کلیک در اینجا مشاهده می كنید.

اما علت جدا شدن بخشی از انگشت دست چیست؟

برای پاسخ به این موضوع ، اینجا را کلیک کرده و فیلم را مشاهده كنید و به دقت به مسیر نور و انحراف آن راتوجه كنید.

شكل مقابل چهار باریكه موازی نور را نشان می دهد كه به سطح یك تیغه متوازی السطوح تابیده اند. بخش عمده نور، شكسته شده و وارد تیغه می شود و پس از یك شكست دیگر، از سطح مقابل خارج می شود.

تیغه متوازی السطوح

بادقت در شكل در می یابیم كه امتداد پرتو های خروجی موازی با امتداد پرتو های اولیه اند. همچنین دیده می شود كه بخش كوچكی از نور پرتو های اولیه، در برخورد با سطح تیغه، بازتاب میکند.

در شكل زیر، با توجه به موازی بودن سطوح تیغه، زاویه شكست از سطح اول با زاویه تابش به سطح دوم برابر است. همچنین معلوم است كه در هر دو مورد شكست نور، یكی از محیط ها، هوا و دیگری شیشه است، بنابر این در هر دو شكست، وضعیتی متقارن وجود دارد. نتیجه این مطالب ، موازی بودن پرتو نهایی با پرتو اولیه است.

تیغه متوازی السطوح

گروه مدرسه اینترنتی سایت تبیان- تهیه : محسنی

تنظیم: سمیرا بادامستانی