تبیان، دستیار زندگی
هنگامی كه پرتوی نور از داخل محیط غلیظ تر ، به سطح مشترك آن محیط با یك محیط رقیق تر می تابد ، اگر زاویه تابش بیش از زاویه حد باشد ، بازتاب كلی روی داده و تمام آن به داخل محیط غلیظ بازتاب می کند و وارد محیط رقیق نمی شود . ....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بازتابش جزئی

به مدل سازی زیر توجه كنید. در این مدل سازی پرتو نور از محیط آب وارد هوا می شود.

سعی كنید با موشواره روی پرتوی تابش به طور دائم تقه نموده و موشواره را به حركت در آورید.

به دقت به میزان پرتوهای شكست و بازتاب دقت كنید.

جهت مشاهده مدل سازی اینجا را کلیک کنید و فایل index را بازکنید.

همانطور كه مشاهده می كنید. بخشی از نور  شكست یافته و بخشی از نور بازتاب نموده است.

هنگامی كه پرتوی نور از داخل  محیط غلیظ تر، به سطح مشترك آن محیط با یك محیط رقیق تر می تابد، اگر زاویه تابش بیش از زاویه حد باشد ، بازتاب كلی روی داده و تمام آن به داخل  محیط غلیظ بازتاب می کند و وارد محیط رقیق نمی شود.

بازتابش جزئی

در صورتی كه زاویه تابش از زاویه حد كمتر باشد، نور شكسته می شود و وارد محیط رقیق می گردد. با بررسی دقیقتر تجارب، در می یابیم كه در این حالت نیز، جزئی از نور باز تاب می شود و به محیط غلیظ باز می گردد.در عبور نور از محیط غلیظ به رقیق هرچه زاویه تابش كوچكتر باشد، بازتابش جزئی كمتر است و بخش بزرگتری از انرژی نور وارد محیط رقیق می شود.

گروه مدرسه اینترنتی سایت تبیان-تهیه: محسنی

تنظیم: سمیرا بادامستانی