تبیان، دستیار زندگی
نور با یك زاویه تابش ، از هوا وارد محیط غلیظ تر می شود ولی با ورود به محیط الماس ، بیشتر از محیط شیشه می شكند و زاویه شكست ، كوچكترمی شود . ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

شكست نور در مواد مختلف

به دقت به مدل سازی زیر توجه كنید. در اشكال زیر نور از هوا وارد محیط های متفاوت می‌شود. به نظر شما كدام محیط غلیظ تر است؟


به مثال زیر توجه كنید.

شكست نور در مواد مختلف

یك پرتو نوری با زاویه تابش ٥٠ درجه از هوا وارد یك قطعه الماس با ضریب شكست ٥/٢ می شود. زاویه شكست را به دست آورید؟

حل:

شكست نور در مواد مختلف


با مقایسه مثال های ١ و ٣ ، (مثال1  گفته شده در قانون اسنل ) اثر تفاوت ضریب شكست محیط های گوناگون واضح تر می شود. در این دو مثال ، نور با یك زاویه تابش ، از هوا وارد محیط غلیظ تر می شود ولی با ورود به محیط الماس ، بیشتر از محیط شیشه می شكند و زاویه شكست ، كوچكترمی شود.

گروه مدرسه اینترنتی سایت تبیان- تهیه : محسنی

تنظیم: سمیرا بادامستانی