تبیان، دستیار زندگی
در شکل مقابل اگر پاره خط AB یک واحد اندازه گیری باشد، پاره خط MN چند واحد خواهد بود؟ ( اگر دوست داشتید برای این واحد یک نام انتخاب کنید ) ...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

خط و نقطه

خط و نقطه

موضوع

واحد اندازه گیری طول پاره خط

هدف

درک مفهوم دقت اندازه گیری طول

شرح فعالیت

در شکل زیر اگر پاره خط AB یک واحد اندازه گیری باشد، پاره خط MN چند واحد خواهد بود؟

( اگر دوست داشتید برای این واحد یک نام انتخاب کنید )

وقتی MN سه واحد است، طول واحد اندازه گیری بزرگ تر است یا وقتی MN چهار واحد است؟

چرا برای طول MN هر بار یک عدد به دست می آید؟ چه راه خلی برای آن دارید؟

لغزنده را روی 5 قرار دهید. آیا می توان طول MN را بر حسب این واحد دقیق بیان کرد؟

چه راه حلی برای این مشکل دارید؟

اگر بخواهیم طول یک خیابان را بر حسب یکی از واحدهای بالا بیان کنیم باید عدد بزرگی را به کار ببریم مثلا ممکن است طول خیابان 100،000 واحد شود. برای راحت تر شدن کار چه پیشنهادی دارید؟

راهنمایی

گروه مدرسه اینترنتی سایت تبیان - تهیه: داودی و نوربخش

تظیم: یگانه داودی