تبیان، دستیار زندگی
مراسم افتتاحیه بیست و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب ....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مراسم افتتاحیه بیست و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

 • مراسم افتتاحیه بیست و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
  مراسم افتتاحیه بیست و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
 • مراسم افتتاحیه بیست و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
  مراسم افتتاحیه بیست و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
 • مراسم افتتاحیه بیست و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
  مراسم افتتاحیه بیست و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
 • مراسم افتتاحیه بیست و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
  مراسم افتتاحیه بیست و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
 • مراسم افتتاحیه بیست و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
  مراسم افتتاحیه بیست و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
 • مراسم افتتاحیه بیست و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
  مراسم افتتاحیه بیست و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
 • مراسم افتتاحیه بیست و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
  مراسم افتتاحیه بیست و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
 • مراسم افتتاحیه بیست و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
  مراسم افتتاحیه بیست و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
 • مراسم افتتاحیه بیست و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
  مراسم افتتاحیه بیست و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
 • مراسم افتتاحیه بیست و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
  مراسم افتتاحیه بیست و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
 • مراسم افتتاحیه بیست و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
  مراسم افتتاحیه بیست و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
 • مراسم افتتاحیه بیست و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
  مراسم افتتاحیه بیست و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
 • مراسم افتتاحیه بیست و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
  مراسم افتتاحیه بیست و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
 • مراسم افتتاحیه بیست و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
  مراسم افتتاحیه بیست و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
 • مراسم افتتاحیه بیست و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
  مراسم افتتاحیه بیست و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
 • مراسم افتتاحیه بیست و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
  مراسم افتتاحیه بیست و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
 • مراسم افتتاحیه بیست و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
  مراسم افتتاحیه بیست و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
 • مراسم افتتاحیه بیست و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
  مراسم افتتاحیه بیست و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
 • مراسم افتتاحیه بیست و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
  مراسم افتتاحیه بیست و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
 • مراسم افتتاحیه بیست و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
  مراسم افتتاحیه بیست و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

عکس: عباس زادگان

تنظیم: مهشید آقامحمدخانی