تبیان، دستیار زندگی
اسنل اولین فردی بود كه توانست این رابطه را پیش بینی كند . ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

قانون اسنل

قانون اسنل

اگر به یاد داشته باشید تا كنون به این سوال كه چه رابطه ای بین زاویه شكست و زاویه تابش وجود دارد،  پاسخ مختصری داده ایم.

اسنل اولین فردی بود كه توانست این رابطه را پیش بینی كند.

شكل زیر، گذر یك پرتو نور از سطح مرزی بین یك محیط شفاف رقیق و یك محیط شفاف غلیظ را نشان می دهد.

پرتو نور در محیط اول و قبل از رسیدن به سطح مشترك دو محیط،پرتو تابـش و زاویه پرتو تابـش با خط عمود بر سطح ، زاویه تابش (i ) نامیده می شود.

پـرتو نـور در محیط دوم و بعد از عبور از سطح مشترك دو محیط، پرتو شكست و زاویه پرتو شكست با خط عمود بر سطح، زاویه شكست ( r ) نامیده می شود.

در مدل سازی زیر به طور دقیق شما می توانید زاویه تابش را تغییرداده و متناظر آن زاویه شكست را مشاهده كنید.

جهت مشاهده مدل سازی اینجا را کلیک کنید و فایل index را بازکنید.


آزمایش با زاویه های تابش گوناگون و در محیط های شفاف مختلف نشان می دهدكه همواره:

نسبت سینوس زاویه تابش به سینوس زاویه شكست، مقداری ثابت است كه به جنس دو محیط بستگی دارد. این نسبت، ضریب شكست نسبی دو محیط نام دارد.

قانون اسنل

در این رابطه،  n1 ضریب شكست محیط اول نسبت به خلأ و  n2 ضریب شكست محیط دوم نسبت به خلأ است.

از آن جا كه ضریب شكست هوا نسبت به خلأ، تقریباً برابر یك است، هرگاه محیط اول هوا باشد و ضریب شكست محیط دوم نسبت به خلا n باشد،رابطه فوق به صورت زیر در می آید.

قانون اسنل

( شما صحت این رابطه را در عبارت جبری مدل سازی بالا بخوبی مشاهده می كنید. )


قانون اسنل

یك پرتو نوری با زاویه تابش 50 درجه از هوا وارد یك قطعه شیشه ای با ضریب شكست 5/1 می شود. زاویه شكست را به دست آورید.

حل:

قانون اسنل


قانون اسنل

یك پرتو نوری با زاویه تابش 31 درجه از داخل یك قطعه شیشه ای با ضریب شكست 5/1 ، وارد هوا می شود. زاویه شكست را به دست آورید.

حل :

قانون اسنل

با مقایسه دو مثال فوق مفهوم ضریب شكست نسبی واضح تر می شود.

در مثال اول، محیط انتشاراول هوااست( 1 = n1 ) در حالی که در مثال دوم ، هوا محیط انتشار دوم می باشد( 1 = n2 ).

گروه مدرسه اینترنتی سایت تبیان- تهیه: محسنی

تنظیم: سمیرا بادامستانی