تبیان، دستیار زندگی
وقتی یك باریكه نور ، از یك محیط ، وارد یك محیط رقیق تر شود، زاویه آن با خط عمود بیشتر می شود . ....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

گذر نور از مرز بین دو محیط شفاف

به دوشكل زیر توجه كنید در شكل سمت چپ پرتو نور فقط در آب سیر می كند، ولی در شكل سمت راست پرتوی نور از هوا وارد آب می شود. مسیر نور در شكل راست چگونه است؟

گذر نور از مرز بین دو محیط شفافگذر نور از مرز بین دو محیط شفاف

برای درك بهتر عبور نور از محیطی به محیط دیگر در اینجا کلیک کرده و به فیلم ها توجه كنید.

گذر نور از مرز بین دو محیط شفاف

شكل مقابل، یك باریكه نور لیزر قرمز رنگ، كه از هوا وارد آب می شود را نشان می دهد. دیده می شود كه باریكه نور در مرز آب با هوا می شكند و امتداد آن تغییر می كند. اگر در نقطه ورود نور به آب، خطی عمود بر سطح فرض شود، زاویه بین باریكه نور و این خط عمود، در محیط آب كمتر از محیط هوا است.


یك اشتباه رایج !

گاهی تصور می شود كه نور لیزر، ماهیتی متفاوت با سایر انواع نور دارد! برخی از تصورهای غیر واقعی و تخیلی از قابلیت تخریبی لیزر، مزید بر درك اشتباه ماهیت لیزر است.

نور لیزر همانند همه انواع نورهای مرئی و غیر مرئی، از جنس امواج الكترو مغناطیس است.تفاوت یك باریكه نور لیزر با یك باریكه نور معمولی در سه خاصیت زیر است:

١- موازی بودن پرتوهای باریكه نور لیزر ( البته توازی كامل غیر عملی است)

٢- تك رنگ بودن ( باریكه لیزر تقریبا شامل فقط یك طول موج است)

٣- تك فاز بودن ( با این مفهوم در سالهای بعد آشنا می شوید )

اغلب كاربرد های صنعتی و نظامی پرتوهای لیزر، با اتكا به خاصیت اول است. وقتی یك لیزر پرقدرت (با توان چند ده یا چندصدوات) به صورت یك باریكه و متمركز در یك سطح كوچك مثلا به یك ورقه فولادی بتابد،در آن ناحیه در اثر بالا رفتن دما، فلز ذوب می شود و به این روش می توان ورقه فولادی را برید. لیزر های كوچك با نور قرمز كه به فراوانی مثلا به صورت جا كلیدی در دسترس است، دارای توانی در حدود ٠.٠٠١ وات است و به همین دلیل وقتی به جسمی می تابد، حرارت محسوسی ایجاد نمی كند.


شكل مقابل،گذر نور از سطح مرزی بین یك محیط شفاف رقیق، مانند هوا و یك محیط شفاف غلیظ مانند شیشه یا آب را نشان می دهد.

زاویه بین باریكه نور وخط عمود بر سطح ، در محیط غلیظ تر ، كمتر از محیط رقیق تر است .  

وقتی یك باریكه نور، از یك محیط، وارد یك محیط غلیظ تر شود، زاویه آن با خط عمود كمـتر می شود.
وقتی یك باریكه نور، از یك محیط، وارد یك محیط رقیق تر شود، زاویه آن با خط عمود بیشتر می شود.

گروه مدرسه اینترنتی سایت تبیان- تهیه: محسنی

تنظیم: سمیرا بادامستانی