تبیان، دستیار زندگی
آیا تاكنون به این موضوع فكر كرده اید كه : چرا عدسی محدب یا مقعر می توانند نور را به شكل خاصی منحرف كنند ؟ ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مفهوم شكست نور در عدسی ها

آیا تاكنون به این موضوع فكر كرده اید كه: چرا عدسی محدب یا مقعر می توانند نور را به شكل خاصی منحرف كنند؟

قبل از پاسخ به این سوال مطلبی را در مورد منشور یادآوری می كنیم.

مفهوم شكست نور در عدسی ها

شكل مقابل دو پرتو نور موازی تابیده شده به دو منشور را نشان می دهد. زاویه رأس منشور بالایی، یعنی زاویه بین دوسطح مقابل آن زیاد بوده در نتیجه، زاویه انحراف آن بیشتر است و نور را بیشتر می شكند.

اما در شكل پایین زاویه راس منشور كوچك است، لذا زاویه انحراف كم می باشد.

حال چگونگی جمع شدن نور در كانون عدسی را بررسی می كنیم. به مدل سازی زیر توجه كنید آیا می توانید طرز كار عدسی را براساس دانسته هایتان از منشور توجیه كنید؟

مفهوم شكست نور در عدسی ها

شكل زیر نشان می دهد كه عدسی محدب را می توان مجموعه از منشورهایی با زاویه های رأس متفاوت فرض كرد. هرچه این منشورهای فرضی از محور اصلی عدسی دور تر باشند، زاویه رأس آن ها بیشتر است و در نتیجه نور را بیشتر می شكنند.

آیا براساس مدل سازی زیر می توانید رفتار عدسی مقعر را توجیه كنید؟

مفهوم شكست نور در عدسی ها

شكل زیر نشان می دهد كه عدسی مقعر را نیز می توان مجموعه از منشورهایی با زاویه های رأس متفاوت فرض كرد. هرچه این منشورهای فرضی از محور اصلی عدسی دور تر باشند، زاویه رأس آن ها بیشتر است و در نتیجه نور را بیشتر می شكنند.

گروه مدرسه اینترنتی سایت تبیان - تهیه: محسنی

تنظیم: سمیرا بادامستانی