تبیان، دستیار زندگی
این مجموعه به کنکاشی جامع در موضوع محکم و متاشبه در قرآن خواهد پرداخت. محورهای اساسی که در این بسته مورد بررسی واقع خواهد شد عبارت است از:
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

محکم و متشابه در قرآن

قرآن

این مجموعه به کنکاشی جامع در موضوع محکم و متاشبه در قرآن خواهد پرداخت. محورهای اساسی که در این بسته مورد بررسی واقع خواهد شد عبارت است از:

1. محکم و متشابه و نقش آن در تفسیر و علوم قرآنی؛

2. نظریات ارائه ‏شده از سوی قرآن ‏شناسان در تعیین مصادیق محکم و متشابه؛

3. فلسفه وجود متشابهات در قرآن؛

4. نمونه‏هایی از آیات متشابهات؛

5. تأویل قرآن و امکان یا عدم امکان علم به آن.

فهرست مقالات:

گروه دین و اندیشه تبیان - حسین عسگری