تبیان، دستیار زندگی
همه اجسام و اشیاء محیط اطراف ما ، چشمه های نور گسترده هستند . این چشمه ها ، شئ نوری هم نامیده می شوند . ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

چشمه نور ‏

هرجسمی كه از آن نور به محیط تابش می شود ، یك چشمه نور است.‏

چشمه های نور به دو نوع كلی تقسیم می شوند . (1) چشمه های نقطه ای و (2) چشمه های گسترده .‏

چشمه نور نقطه ای

هرگاه یك چشمه نور ، بسیار كوچك باشد یا فاصله از آن به حدی زیاد باشد كه مانند یك نقطه رویت ‏شود ، آن را چشمه نور نقطه ای می نامیم . موارد زیر ، مثالهایی برای یك چشمه نور نقطه ای هستند.‏

‏-‏ یك ستاره

‏-‏ یك لامپ روشن از فاصله چند صد متری

‏-‏ روزنه ای در یك صفحه كدر در مقابل شعله یك شمع ‏

‏-‏ هر نقطه دلخواه از یك منظره یا هر ناحیه كوچك دلخواه از یك جسم

چشمه نوری كه ابعاد آن در مقایسه با فاصله از آن ناچیز باشد ، یك چشمه نور نقطه ای است.‏

به منبع نور نقطه‏ای زیر توجه كنید نور به چه صورت از این منبع منتشر می‏شود. از این منبع چه تعداد پرتو تابش می‏شود؟‏‏

از یك چشمه نور نقطه ای ، پرتو ها یا شعاع های بی شمار نور ، به صورت شعاع های یك كره ، به همه ‏جهات محیط چشمه ( یا ناحیه ای از آن محیط ) منتشر می شود . این پرتوها را پرتوهای شعاعی می نامیم.‏

از یك چشمه نور نقطه ای ، پرتوهای شعاعی منتشر می شود.‏

چشمه نور گسترده ‏

چشمه های نور غیر نقطه ای  را چشمه های نور گسترده می نامیم . موارد زیر ، مثالهایی برای یك چشمه ‏نور گسترده هستند.‏

‏-‏ خورشید

‏-‏ چراغ مطالعه

‏-‏ هر یك از اشیای اطراف ما مانند یك گلدان ( در محیط غیر تاریك )‏

به لامپ زیر توجه كنید لامپ منبع نور گسترده است. بر روی كلید چشمه نور‏‎‎‏ چندین بار تقه بزنید. چه رابطه‏ای بین نور لامپ (منبع نور گسترده) و ‏منبع نور نقطه‏ای وجود دارد؟

هر نقطه از یك چشمه گسترده را می توان یك چشمه نقطه ای به شمار آورد.‏
چشمه نور

شكل مقابل ، یك لامپ را به عنوان یك چشمه نورگسترده ‏نشان می دهد. به عنوان مثال ، سه نقطه از نقاط بی شمار سطح ‏آن به عنوان سه چشمه نقطه ای مشخص شده اند . از هر یك از ‏این نقاط ، تعداد بی شماری پرتو نور منتشر می شود كه در شكل ، ‏فقط تعداد اندكی از آنها نشان داده شده است.‏

هر چشمه نور گسترده از بی نهایت چشمه نور نقطه ای تشكیل شده است.‏

از هر چشمه نور نقطه ای ، بی نهایت پرتوی نوری خارج می شود.‏

بی نهایت * بی نهایت

همه اجسام و اشیاء محیط اطراف ما ، چشمه های نور گسترده هستند . این چشمه ها ، شئ نوری هم نامیده ‏می شوند.‏

در هنگام بررسی یا حل بسیاری از مسائل ساده فیزیكی مر بوط به ‏یك شئ نوری ، برای سادگی ، فقط دو نقطه از شئ انتخاب شده و از هر نقطه ‏معمولا فقط دو پرتو رسم می شود .‏

گروه مدرسه اینترنتی سایت تبیان-تهیه کننده: محسنی

تنظیم : سمیرا بادامستانی