تبیان، دستیار زندگی
زنان برای خوشبخت شدن باید زن بودن را فراموش کنند ومادری را به مهد کودک ها بسپارند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

زن بودن ممنوع!

مادر

برخی زنان امروز تمام خوشبختی را در خارج از خانه و در کارهایی که بتواند تساوی شان را با مردان ثابت کند ،می دانند و زندگی صنعتی برای منافع خود ،آنان را تشویق می کند.

افـرادى كـه بـدون فهم و تشخیص ، براى به فساد كشانیدن زن و بیزار ساختن او از وظیفه اصلى مى گویند كه نباید زن ماشین جوجه كشى باشد به عالم انسانیت خیانت مى كنند. آنها هدفى جز ارضاى غرایز جنسى خود ندارند.

احساس مى كنند كه اگر زن به وظیفه اصلى خود بپردازد ، دیگر محیط رسواى اختلاط و بى بند و بارى وجود نخواهدداشت  تا از زنان كامجویى كنند.

زنى كه بخواهد مادر و پرستارباشد ، زنى كه براى محیط گرم خانواده ارزش قائل باشد می داند که زندگانى را به رنگ هوس در آوردن ، هنر نیست .هـنـر ایـن اسـت كـه واقـعــا وظیفـه اش را تشخیـص دهد و بکار بندد .هـرچنـد مشكلاتـى هـم دربـرداشتـه باشد.

ویـل دورانت مى نویسد: زنان و مردان باحیثیت ، مشكلات پیش آمده را حل مى كنند زیرا مى دانند كه نظیر این مشكلات  در میدان هاى جنگ دیگر زندگى نیز هست .

آنها وقتى پاداش این كار را مى گیرند كه سال هاى سخت از خود گذشتگى و سازگارى متقابل را پـشـت سـر گـذارده انـد و مـحـبـتـى محكم و پایدار به وجود آورده اند كه جوش آن از پرستارى بـچه هاست وقتى است كه همكارى در حوادث گوناگون زندگى ،  جاى شور و شهوت جسمانى را فراگرفته و دو روح و دو دل به هم آمیخته است .اگر از این آزمایش معنوى گذشتند ، كمال عشق را درك خواهندكرد.این كمال بدون داشتن فرزند به سختی دست می دهد. باز باید گفت كه ازدواج در درجه ی اول به خاطر فرزند داشتن پدیدآمده است .

ازدواج تـنـها براى این نیست كه زن و مرد را به هم پیوند دهد بلكه مقصودى دیگر هم دارد و آن ایـن كـه زندگى نوع خود را با ایجاد پیوند صداقت و مواظبت میان پدر و مادر و فرزند تامین كند اگرچه آزادى از قیود اجراى وظایف و وصول به غایات  طبیعى است و به همین جهت زن بى فرزند ما را قانع نمى سازد كه او معناى حیات و رضایت را دریافته است .

جامعه اى كه زن را به هركارى بگمارد جز به كار اصلى به بیراهه می رود. زنى كه وظیفه مادرى را فداى مقام ، شهرت ،نفوذ و هوس نماید هنرى ندارد.عالى ترین و گرانمایه ترین هنر زن ، هنر مادرى است .

اگـر زنـى بـه جز مادرى  كارى پیداكند كه نیروى خود را مصروف آن سازد و حیاتش را به كمال رساند ، عیبى ندارد و طبیعت آن را مى پذیرد اما اگرمقصد و هدفى نداشته باشد و چیزى توجه او را جلب نكند براى آن است كه بر غرض طبیعى عشق  پشت پا زده است .به قول نیچه : زن معمایى است كه حل آن بچه داشتن است .

از پیامبر بزرگ اسلامر نقل شده است كه :بهترین زنان شما زنى است كه : زاینده ، مهربان ،پاكدامن ، بـراى دیگران متكبر و براى شوهر متواضع باشد .در برابر شوهر به خودنمایى و جلوه گرى پردازد و در برابر دیگران خود را پوشیده بدارد . زنى كه سخن شوهر را بشنود و فرمان او را اطاعت كند و در خلوت  خود را در اختیار همسر خود قرار دهد.انحراف زن از وظیفه اصلى خود در نظر پیشواى اسلام بسیار ناپسند است .

جامعه اى كه زن را به هركارى بگمارد جز به كار اصلى به بیراهه می رود. زنى كه وظیفه مادرى را فداى مقام ، شهرت ،نفوذ و هوس نماید هنرى ندارد.عالى ترین و گرانمایه ترین هنر زن ، هنر مادرى است .

کتاب تربیت کودک در جهان امروز - دکتر بهشتی

گروه خانواده و زندگی تبیان - تغییر و تنظیم :داوودی

مقالات مرتبط :

مفتخرم که خانه دارم!

زن ،آرامش دل است یا شیطان؟

زن نمونه یا کارمند نمونه!

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.