تبیان، دستیار زندگی
کوچک ترین و ساده ترین عضو خانواده هیدرو کربن ها متان می باشد که تنها از یک اتم کربن و چهار اتم هیدروژن تشکیل شده است....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

سوختن هیدروکربن ها

هیدرو کربن ها ساده ترین ترکیبات آلی هستند .

سوختن هیدرو کربن ها

کوچک ترین و ساده ترین عضو خانواده هیدرو کربن ها متان می باشد که تنها از یک اتم کربن و چهار اتم هیدروژن تشکیل شده است.

سوختن هیدرو کربن ها

تمام ترکیبات آلی می توانند از هیدروکربن ها به وسیله جانشین شدن یک اتم هیدروژن با یک گروه عاملی مناسب تشکیل شوند.

جانشینی یک اتم هیدروژن توسط یک گروه OH در یک هیدروکربن، الکل را تشکیل می دهد. جایگزینی اتم هیدروژن در یک هیدروکربن توسط گروه COOH ،اسید کربوکسیلیک را پدید می آورد وغیره.

طبقه بندی هیدروکربن ها:

بااین که میلیون ها ترکیب آلی وجود دارد اما تقریبا غیر ممکن است که تک تک ترکیبات را به لحاظ فیزیکی مطالعه کنیم.

ترکیبات آلی را جهت مطالعه آسان تر، به گروه ها و زیر گروه های مختلف دسته بندی می کنند.این ترکیبات را می توان به دو دسته کلی تقسیم بندی کرد:

_ ترکیبات زنجیر باز

سوختن هیدرو کربن ها

_ ترکیبات زنجیر بسته یا حلقوی

سوختن هیدرو کربن ها

سوختن هیدروکربن ها:

سوختن هیدرو کربن ها

متان، بنزن، شمع ( پارافین ) جزو هیدروکربن ها محسوب می شوند و زمانی که در اکسیژن سوزانده می شوند بخار آب و دی اکسید کربن را تولید می نمایند. شمعی را در درون یک استوانه حاوی اکسیژن قرار می دهیم. ابتدا شمع با روشنایی خوبی مطابق شکل زیر می سوزد.

سوختن هیدرو کربن ها

به دنبال آن جداره داخلی ظرف حاوی گاز اکسیژن مه آلود می شود که این مسئله از به جا ماندن قطرات ریزآب روی جداره ناشی می شود. برای این که از تشکیل گاز دی اکسید کربن در استوانه مطمئن شویم، مقداری آب آهک به داخل استوانه روانه می کنیم. بعد از مدتی خواهیم دید آب آهک با گاز دی کسید کربن ترکیب شده و محلولی شیری رنگ را تولید کرده است. این محلول حضور گاز دی اکسید کربن را تایید می کند.

سوختن هیدرو کربن ها

جهت آشنایی بیشتر با واکنش احتراق هیدروکربن ها، آزمایش زیر را با هیدروکربن های مختلف انجام دهید.

دستورالعمل:

1- انتخاب هیدروکربن مورد نظر با کلیک بر روی دکمه قهوه ای رنگ

2- موازنه کردن معادله سوختن هیدروکربن در شرایطی که حداقل ضرایب استوکیومتری امکان پذیر به دست آید. ( پس از آن که دانش آموز به تنهایی توازن معادله را به دست آورد می تواند با کلیک برروی دکمه SUBMIT پاسخ صحیح را مشاهده نماید.)

3- انتخاب مقدار گاز اکسیژن و هیدروکربن برای انجام دادن آزمایش( تعیین مقدارمواد با جابه جا کردن دکمه در کنار کپسول ها به دست می آید. )

4- شروع واکنش با کلیک روی دکمه Play

5- به دست آوردن مقدار محصولات به شکل های گرمی و مولی با کلیک روی دکمه های سبز رنگ.

نکته: همان طور که می دانید یک مول برابر است با مقدار گرم ماده مود نظر تقسیم بر جرم مولکولی همان ماده.

گروه مدرسه اینترنتی سایت تبیان - تهیه و تنظیم: طیبه موسیوند