تبیان، دستیار زندگی
با انجام این فعالیت شما مقدارهای متناسب و نامتناسب را به خوبی تشخیص خواهید داد. ...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نسبت و تناسب

نسبت و تناسب

موضوع:

مقدارهای متناسب

هدف:

تشخیص مقدارهای متناسب و نامتناسب

شرح فعالیت:

در شکل زیر، رأس B مثلث را جا به جا کنید.

آیا زاویه های مثلث تغییر می کند؟

سعی کنید طول یکی از ضلع ها را دو برابر کنید.

آیا اضلاع دیگر هم طولشان دو برابر می شود؟

آیا اندازه اضلاع به صورت متناسب تغییر می کند؟

راهنمایی