محل هریک از اشکال را به خاطر بسپارید، سپس جفت هر عکس را پیدا کنید.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دوتایی ها

محل هریک از اشکال را به خاطر بسپارید، سپس جفت هر عکس را پیدا کنید.

 

 

دریافت بازی