تبیان، دستیار زندگی
قرارمان این بود که اینجا به تمام مباحثی که مورد نیاز مربیان تربیتی است بپردازیم و نمایش یکی از آن هاست...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نمایش های دانش آموزی

نمایش

بررسی مطالب و مباحث مورد بحث ما در موضوع نمایشنامه های مدرسه ای در نهایت ما را به یک دسته بندی کلی در شیوه ی ارائه ی مطالب در حوزه ی نمایش و نمایشنامه رساند. بخش تربیتی مدرسه اینترنتی بنا دارد تا در حوزه به دو بخش اصلی معرفی کتاب نمایشنامه های مناسب، ارائه ی نمایشنامه و آموزش هایی کاربردی در این زمینه بپردازد.

قطعا شما نیز می توانید در تهیه ی بانک اطلاعاتی و مجموعه ای کاربردی در این زمینه برای استفاده ی بهینه از توانمندی های یکدیگر، سهیم باشید. برای شرکت در این کار بزرگ از همین حالا شروع کنید.

حرف اول:

 نمایش یا همایش مسئله این است

معرفی نمایشنامه:

 زنگ خاطرات نرگس

  خاک آلوده

ارائه نمایشنامه:

 نمایشنامه ی انتخاب

آموزش های کاربردی:

آموزش گام به گام نمایشنامه نویسی1

آموزش گام به گام نمایشنامه نویسی2

تهیه و تنظیم: بخش تربیتی مدرسه اینترنتی