تبیان، دستیار زندگی
سعی کنید خانه های هم رنگ رو خیلی زود حذف كنید و نگذارید خانه ها به آخر برسد و گرنه شما این در این بازی می سوزید....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

یه بازی سرعتی و دقتی

سعی کنید خانه های هم رنگ رو خیلی زود حذف كنید و نگذارید خانه ها به آخر برسد و گرنه شما این در این بازی می سوزید.