تبیان، دستیار زندگی
ده نمکی به تبیان گفت : شمارش معکوس برای پایان دارا و ندار شروع شده است. کار به سختی ولی طبق برنامه پیش می رود.در این چند شب سکانس فینال سریال با بیش از چهل بازیگر تصویر برداری شد.سخت ترین بخش سریال که فشار زیادی را روی عوامل و بازیگران وارد کرد. بارن
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آلبوم تصاویر سریال دارا و ندار، دهنمکی

آلبوم تصاویر سریال دارا و ندار، دهنمکی

ده نمکی به تبیان گفت : شمارش معکوس برای پایان دارا و ندار شروع شده است.

کار به سختی ولی طبق برنامه پیش می رود.در این چند شب سکانس فینال سریال با بیش از چهل بازیگر تصویر برداری شد.سخت ترین بخش سریال که فشار زیادی را روی عوامل و بازیگران وارد کرد.

بارندگی و هوای سرد شبها کا ر را سخت تر کرده بود.اما گویا همه مصمم بودند با همدلی کار را به پایان برسانند.

سکانس برخورد دارا ها و ندارها با هم دیگر بعد از این همه حرف و حدیث دیدنی بود هرکس می خواست تمام آنچه در چنته داشت را رو کند.اتفاقاتی هم افتاد که برخی تلخ و برخی شیرین بود اما هر چه بود گذشت.از این پس سکانس های باقی مانده را می گیریم.

فاصله گرفتن بازیگران از نقش خود برای برخی از آن ها تلخ بود رضا رویگری و خانم گلچین همین را می گفتند و بد تر از همه برای کارگردان است که با کاراکتر های که خلق می کند خدا حافظی کند.اما به هر حال دارا ها رفتند و ندارها تا بیست روز دیگر درکنار ما هستند...

 • آلبوم تصاویر سریال دارا و ندار، دهنمکی
  آلبوم تصاویر سریال دارا و ندار، دهنمکی
 • آلبوم تصاویر سریال دارا و ندار، دهنمکی
  آلبوم تصاویر سریال دارا و ندار، دهنمکی
 • آلبوم تصاویر سریال دارا و ندار، دهنمکی
  آلبوم تصاویر سریال دارا و ندار، دهنمکی
 • آلبوم تصاویر سریال دارا و ندار، دهنمکی
  آلبوم تصاویر سریال دارا و ندار، دهنمکی
 • آلبوم تصاویر سریال دارا و ندار، دهنمکی
  آلبوم تصاویر سریال دارا و ندار، دهنمکی
 • آلبوم تصاویر سریال دارا و ندار، دهنمکی
  آلبوم تصاویر سریال دارا و ندار، دهنمکی
 • آلبوم تصاویر سریال دارا و ندار، دهنمکی
  آلبوم تصاویر سریال دارا و ندار، دهنمکی
 • آلبوم تصاویر سریال دارا و ندار، دهنمکی
  آلبوم تصاویر سریال دارا و ندار، دهنمکی
 • آلبوم تصاویر سریال دارا و ندار، دهنمکی
  آلبوم تصاویر سریال دارا و ندار، دهنمکی
 • آلبوم تصاویر سریال دارا و ندار، دهنمکی
  آلبوم تصاویر سریال دارا و ندار، دهنمکی
 • آلبوم تصاویر سریال دارا و ندار، دهنمکی
  آلبوم تصاویر سریال دارا و ندار، دهنمکی
 • آلبوم تصاویر سریال دارا و ندار، دهنمکی
  آلبوم تصاویر سریال دارا و ندار، دهنمکی
 • آلبوم تصاویر سریال دارا و ندار، دهنمکی
  آلبوم تصاویر سریال دارا و ندار، دهنمکی
 • آلبوم تصاویر سریال دارا و ندار، دهنمکی
  آلبوم تصاویر سریال دارا و ندار، دهنمکی
 • آلبوم تصاویر سریال دارا و ندار، دهنمکی
  آلبوم تصاویر سریال دارا و ندار، دهنمکی
 • آلبوم تصاویر سریال دارا و ندار، دهنمکی
  آلبوم تصاویر سریال دارا و ندار، دهنمکی
 • آلبوم تصاویر سریال دارا و ندار، دهنمکی
  آلبوم تصاویر سریال دارا و ندار، دهنمکی
 • آلبوم تصاویر سریال دارا و ندار، دهنمکی
  آلبوم تصاویر سریال دارا و ندار، دهنمکی
 • آلبوم تصاویر سریال دارا و ندار، دهنمکی
  آلبوم تصاویر سریال دارا و ندار، دهنمکی
 • آلبوم تصاویر سریال دارا و ندار، دهنمکی
  آلبوم تصاویر سریال دارا و ندار، دهنمکی
 • آلبوم تصاویر سریال دارا و ندار، دهنمکی
  آلبوم تصاویر سریال دارا و ندار، دهنمکی
 • آلبوم تصاویر سریال دارا و ندار، دهنمکی
  آلبوم تصاویر سریال دارا و ندار، دهنمکی
 • آلبوم تصاویر سریال دارا و ندار، دهنمکی
  آلبوم تصاویر سریال دارا و ندار، دهنمکی
 • آلبوم تصاویر سریال دارا و ندار، دهنمکی
  آلبوم تصاویر سریال دارا و ندار، دهنمکی
 • آلبوم تصاویر سریال دارا و ندار، دهنمکی
  آلبوم تصاویر سریال دارا و ندار، دهنمکی
 • آلبوم تصاویر سریال دارا و ندار، دهنمکی
  آلبوم تصاویر سریال دارا و ندار، دهنمکی
 • آلبوم تصاویر سریال دارا و ندار، دهنمکی
  آلبوم تصاویر سریال دارا و ندار، دهنمکی
 • آلبوم تصاویر سریال دارا و ندار، دهنمکی
  آلبوم تصاویر سریال دارا و ندار، دهنمکی
 • آلبوم تصاویر سریال دارا و ندار، دهنمکی
  آلبوم تصاویر سریال دارا و ندار، دهنمکی
 • آلبوم تصاویر سریال دارا و ندار، دهنمکی
  آلبوم تصاویر سریال دارا و ندار، دهنمکی
 • آلبوم تصاویر سریال دارا و ندار، دهنمکی
  آلبوم تصاویر سریال دارا و ندار، دهنمکی
 • آلبوم تصاویر سریال دارا و ندار، دهنمکی
  آلبوم تصاویر سریال دارا و ندار، دهنمکی
 • آلبوم تصاویر سریال دارا و ندار، دهنمکی
  آلبوم تصاویر سریال دارا و ندار، دهنمکی
 • آلبوم تصاویر سریال دارا و ندار، دهنمکی
  آلبوم تصاویر سریال دارا و ندار، دهنمکی
 • آلبوم تصاویر سریال دارا و ندار، دهنمکی
  آلبوم تصاویر سریال دارا و ندار، دهنمکی
 • آلبوم تصاویر سریال دارا و ندار، دهنمکی
  آلبوم تصاویر سریال دارا و ندار، دهنمکی
 • آلبوم تصاویر سریال دارا و ندار، دهنمکی
  آلبوم تصاویر سریال دارا و ندار، دهنمکی
 • آلبوم تصاویر سریال دارا و ندار، دهنمکی
  آلبوم تصاویر سریال دارا و ندار، دهنمکی

تهیه و تنظیم گزارش: مسعود عجمی