تبیان، دستیار زندگی
مهندس‌ مهرعلیزاده‌ در انتخابات‌ ریاست‌ جمهورى‌ بین‌ هفت‌ نفر هفتم‌ شد. این‌ مسأله‌ شاید در نگاه‌ اول‌ یک‌ خبر بد براى‌ جامعه‌ ورزش‌ باشد. به‌هرحال‌ مهرعلیزاده‌ مرد شماره‌ یک‌ ورزش‌ است‌ و... اما انصافاً‌ تعداد آراى‌ مهرعلی...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ورزش‌ در انتخابات‌ نباخت‌


مهندس‌ مهرعلیزاده‌ در انتخابات‌ ریاست‌ جمهورى‌ بین‌ هفت‌ نفر هفتم‌ شد. این‌ مسأله‌ شاید در نگاه‌ اول‌ یک‌ خبر بد براى‌ جامعه‌ ورزش‌ باشد. به‌هرحال‌ مهرعلیزاده‌ مرد شماره‌ یک‌ ورزش‌ است‌ و... اما انصافاً‌ تعداد آراى‌ مهرعلیزاده‌ رقم‌ قابل‌ قبولى‌ است. اگر کمى‌ منصفانه‌ به‌ قضیه‌ نگاه‌ کنیم‌ باید بگوئیم‌ مهرعلیزاده‌ بیش‌ از آنچه‌ تصور مى‌شد رأى‌ آورد. توجه‌ داشته‌ باشید که‌ در دوره‌هاى‌ قبلى‌ دکتر غفورى‌فرد و به‌خصوص‌ مهندس‌ هاشمى‌طبا، آراى‌ بسیار کمى‌ را به‌ خود اختصاص‌ دادند. آرایى‌ که‌ به‌ هیچ‌وجه‌ قابل‌ دفاع‌ و بررسى‌ شدن‌ نبود اما مهرعلیزاده‌ که‌ نسبت‌ به‌ اکثر کاندیداها تبلیغات‌ کمترى‌ انجام‌ داده‌ بود، بالاى‌ یک‌ میلیون‌ و سیصدهزار رأى‌ آورد که‌ رقم‌ قابل‌ توجه‌ و در عین‌ حال‌ امیدوارکننده‌اى‌ است. شاید تنها نکته‌ منفى‌ همان‌ هفتم‌ شدن‌ مهرعلیزاده‌ باشد که‌ البته‌ آن‌ را هم‌ مى‌توان‌ به‌نوعى‌ توجیه‌ کرد چرا که‌ رئیس‌ سازمان‌ تربیت‌ بدنى‌ در این‌ انتخابات‌ رقباى‌ قدرتمندى‌ داشت‌ و حتى‌ شاید خودش‌ هم‌ باور نمى‌کرد که‌ تا این‌ حد رأى‌ بیاورد.

به‌هرحال‌ مرحله‌ اول‌ انتخابات‌ نهم‌ تمام‌ شد اما ما فکر مى‌کنیم‌ ورزش‌ زیاد متضرر نشد. فقط‌ امیدواریم‌ رئیس‌ جمهور آینده‌ که‌ در این‌ انتخابات‌ از اهالى‌ ورزش‌ بهره‌ برد روزى‌ که‌ روى‌ صندلى‌ قدرت‌ نشست‌ ورزش‌ را فراموش‌ نکند و از سیاست‌ به‌ نفع‌ ورزش‌ بهره‌بردارى‌ کند نه‌ برعکس .