تبیان، دستیار زندگی
در این فعالیت شما با مفهوم تشخیص کمیت های متناسب و نا متناسب، آشنا خواهید شد. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نسبت و تناسب

موضوع:

مقدارهای متناسب

هدف:

تشخیص کمیت های متناسب و نامتناسب

شرح فعالیت:

در شکل زیر، نور خورشید، سایه میله را روی زمین انداخته است.

برای دیدن محیط تعاملی، نرم افزار جاوا را از اینجا دریافت کنید.

میله را با پاره خط AB و سایه میله را با پاره خط AC مشخص شده است.

به نظر شما وقتی خورشید در محل های مختلف قرار گیرد، نسبت طول میله به طول سایه ثابت می ماند؟

به عبارت دیگر در این حالت آیا این دو کمیت، متناسب هستند؟

برای مشاهده پاسخ پرسش فوق، خورشید را جا به جا کنید.

راهنمایی