تبیان، دستیار زندگی
مؤسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان در نظر دارد نسبت به خرید 400 دستگاه کامپیوتر بر اساس مشخصات فنی پیوست اسناد مناقصه از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتها و مؤسسات کامپیوتری واجد شرایط و دارای مجوز شورا...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مناقصه عمومی جهت خرید 400 دستگاه کامپیوتر


مؤسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان در نظر دارد نسبت به خرید 400 دستگاه کامپیوتر بر اساس مشخصات فنی پیوست اسناد مناقصه از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید.

لذا از کلیه شرکتها و مؤسسات کامپیوتری واجد شرایط و دارای مجوز شورایعالی انفورماتیک دعوت بعمل می آید حداکثر تا تاریخ 7/4/84 جهت خرید اسناد مناقصه به نشانی این موسسه واقع در" تهران- بلوار کشاورز- خیابان شهید نادری- پلاک44، طبقه دوم، معاونت شبکه" مراجعه نمایند.

تذکر:

1- محل تحویل کامپیوترهای درخواستی تهران می باشد.

2- سپرده شرکت در مناقصه مبلغ 000/000/50 ریال بصورت چک بانکی رمزدار و یا ضمانت نامه بانکی در وجه مؤسسه تبیان می باشد.

3- به پیشنهادات مشروط، مخدوش، فاقد سپرده و مجوز شورایعالی انفورماتیک ترتیب اثر داده نخواهد شد.

4- مدت زمان تحویل کالا، یکماه و در دو مرحله 15 روزه و در هر مرحله 50% کالا می باشد.

5- هزینه خرید اسناد مناقصه مبلغ 000/50 ریال می باشد و ضمناً هزینه نشر آگهی به عهده برنده یا برندگان مناقصه خواهد بود.

6- مناقصه بصورت سه پاکت الف، ب، ج می باشد.

7- شرکت کنندگان پیشنهادات خود را با توجه به مندرجات اوراق و اسناد مناقصه حداکثر تا پایان وقت اداری 11/4/84 به دبیرخانه معاونت شبکه مؤسسه به آدرس فوق تسلیم و رسید دریافت نمایند.

8- پیشنهادات رسیده در ساعت 16:30 عصر روز یکشنبه 12/4/84 در اطاق کنفرانس مؤسسه قرائت خواهد شد حضور نماینده تام الاختیار شرکت با ارائه معرفی نامه معتبر در جلسه کمیسیون مناقصه بلامانع می باشد.

9- بدیهی است مؤسسه فرهنگی تبیان در رد یک یا کلیه پیشنهادات رسیده و انتخاب یک یا چند برنده مختار خواهد بود.

10-سایت اینترنتی : http://hardware.tebyan.net