• تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1381/06/17
  • تاريخ :

نقاشی قهوه خانه ای نیاز به تحول دارد

نقاشی قهوه خانه ای مکتبی از نقاشی در ایران است که عمر آن از اوایل عمر قاجار فراتر نیست . حسین همدانی شخصی که قریب به 60 سال است باوجود بیماری ، در زمینه نقاشی قهوه خانه ای به فعالیت پرداخته در گفتگو با رسالت در رابطه با نگاه جامعه امروز به نقاشی قهوه خانه ای اظهار داشت : نگاه قدیم با نگاه امروز تغییر چندانی پیدا نکرد ه و به صورت کلی مثبت است چون همچنان مردم وعلاقه مندان ، به این هنر ابراز علاقه کرده و ما نیز کماکان به کارخود می پردازیم و تاکنون از فعالیت دست برنداشته ایم . وی گفت: این هنربه صورت فعلی و با شکل موجود ، نمی تواند با سایر هنرها به رقابت بپردازد مگر اینکه تحولی در آن ایجاد شود . البته این تحول در محتوا نمی تواند باشد ، بلکه باید درفرم و ظاهر قضیه ایجاد شود .

UserName