• تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1381/06/13
  • تاريخ :

سخنی از بزرگان

 گوته می گوید :

-        اگر ثروتمند نیستی مهم نیست ، چراکه بسیاری از مردم ثروتمند نیستند .

-        اگر سالم نیستی ، افرادی هستند که با معلولیت و بیماری زندگی می کنند .

-        اگر زیبا نیستی بدان برخورد درست با زشتی هم وجود دارد .

-        اگر جوان نیستی ، همه با چهره پیری مواجه می شوند .

-        اگر تحصیلات عالی نداری با سواد کم هم می توان زندگی کرد .

-        اگر مقام و قدرت سیاسی نداری ، بدان مشاغل مهم متعلق به معدودی از انسانهاست .

-        اما اگر « عزت نفس » نداری ،  بدان که هیچ نداری.

UserName