تبیان، دستیار زندگی
ذوب و جوش از تغییرات فیزیکی هستند. در حین این فرایندها، ماده باید از محیط اطراف خود گرما بگیرد...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آزمایشگاه تغییر فاز

آزمایشگاه تغییر فاز

اهداف

 1. تمایز میان تغییرات فیزیکی و شیمیایی معمولی
 2. تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر تغییرات شیمیایی و فیزیکی

اهداف آموزشی مورد نظر

 1. مشاهده و اندازه گیری.
 2. استفاده از مدل سازی و شبیه سازی برای تشریح و توضیح پدیده های طبیعی.
 3. آشنایی با ارتباط علم با زندگی روزمره.

وسایل لازم

 1. دماسنج
 2. گیره دماسنج
 3. پایه
 4. گرم کن
 5. بشر بزرگ
 6. یخ

طرح درس

دانش آمو زان را به گروه های چند نفره تقسیم کنید و آزمایش زیر را برایشان مطرح کنید:

دستور کار:

1- در مقدار کمی آب، چند قطعه یخ قرار داده و دمای دماسنج را بخوانید و به عنوان دمای نقطه شروع یادداشت کنید.

2- گرم کن را روش کنید.

3- مخلوط را به هنگام گرم شدن هم بزنید.

4- دمای دماسنج را با فواصل زمانی یک دقیقه ای بخوانید.

5- به حرارت دادن آب ادامه دهید تا آب در حدود 5 دقیقه بجوشد و دما را یادداشت کنید. توجه: آب بشر نباید تمام شود. پیش از آن که تمام آب آن بخار شود، حرارت را قطع کنید.

6- نمودار داده های خود را ترسیم کنید.

پرسش هایی برای دانش آموزان

در هنگام ذوب شدن یخ، دما چه تغییری می کند و چرا؟ در هنگام جوشیدن آب چطور؟

به نظر شما چرا دما در فواصل مشخصی ثابت می ماند؟

به نظر شما انرژی گرمایی گرم کن، صرف چه کاری شده است؟

مترجم: راضیه کریمی