تبیان، دستیار زندگی
اندرزهای دینی ( قسمت بیست و سوم) 1. برترین ارجمندی و شرف ، كمال و ادب است . 2. خوی خوش از میوه های بوستان خرد است . 3. خردمندترین شما آن كسی است كه فرمان خدا را بهتر می برد . 4. برترین نعمت ها ، خرد است . 5. اندیشه و رأی مرد...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

برترین ارجمندی و شرف...

اندرزهای دینی ( قسمت بیست و سوم)

1. برترین ارجمندی و شرف ، كمال و ادب است .

2. خوی خوش از میوه های بوستان خرد است .

3. خردمندترین شما آن كسی است كه فرمان خدا را بهتر می برد .

4. برترین نعمت ها ، خرد است .

5. اندیشه و رأی مرد به اندازه تجربه اوست .

6. خوش اخلاقی  نیمی از دین است .

7. ریشه ی نادانی ، با مردم دشمنی كردن است .

8. بردبار، آقای دنیا و آخرت باشد .

9. ریشه ی تمام ناپاكی ها ، رشك بردن است .

10. جواب نامه ، مانند جواب سلام ، واجب است .

خوی خوش از میوه های بوستان خرد است.

11. خشنودی پروردگار  در خشنودی پدر است و رنجش خدا در آزردگی پدر .

12. نگهداری زبان و بخشش و احسان ، بالاترین صفات ستوده انسانی است .

13. سفر کنید تا تندرستی  و روزی یابید .

14. سخاوتمندِ نادان نزد خدا محبوب تر از دانشمندِ بخیل است .

15. برترین شرف ، آزار نكردن مردم و درباره آنان نیكی نمودن است .

16. نزدیكترین نزدیك ها ، نزدیكی دلهاست .

17. فرمانبرداری پدر ، طاعت خداست و نافرمانی او نافرمانی خداست .

18. حرص  ، حكمت را از دل های دانشمندان می برد.

19. بركت زندگی در كردار نیك است .

20. ستم ، تاریكی روز قیامت است .

بخش اجتماعی سایت تبیان

لینک ها

دو چیز است که جزای آن را در دنیا می دهند ...

با گذشت ترین مردم چه كسی است

زندگی منهای خدا تكرار بی روح روزها و هفته هاست.

شریرترین مردم چه كسانی هستند ...

بهترین مردم كسی است كه ...

قناعت پیشه كنید زیرا ...

بزرگان دین گفته اند ...

بهترین اشخاص كسانی هستند كه

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.