تبیان، دستیار زندگی
، پیوستگی و تدریج پیام های طبیعت حتی در یک رفتار یکی دو تا نیست، انسان نازک اندیش وقتی بال های مرغ اندیشه را به دست بادهای فراکش می سپارد چندان در آسمان معانی اوج می گیرد که بدون احساس کمترین وزنی گویی حتی فارغ از کالبد جسما...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مهندسی فرهنگی(5)

نرمالیته، پیوستگی و تدریج

پیام های طبیعت حتی در یک رفتار یکی دو تا نیست، انسان نازک اندیش وقتی بال های مرغ اندیشه را به دست بادهای فراکش می سپارد چندان در آسمان معانی اوج می گیرد که بدون احساس کمترین وزنی گویی حتی فارغ از کالبد جسمانی خود فقط بیکران هستی را می نگرد و بس؛ تنها کافی است بال ها را گستراند و جبهه پرواز را میدان مساعد داد.

ما نیز که در بیان پیشین از رفتار نرمال طبیعت به هنگام بخشش سخن راندیم و بر این منوال مواردی چند را نیز برشمردیم در این مقال در صددیم تا ایده ای دیگر را که همین مدل رفتاری بدان می خواند باز بنگریم و یاد کنیم و آن« پیوستگی و تدریج» است.

متفاوت ولی پیوسته، آنالوگ و نه دیجیتال؛ به دیگر سخن به جای التفات به زیر سطح منحنی نرمال این بار و در این مجال به حد بالای آن نظر داریم که از پائین دست- نه صفر- ،خط- پیوسته- رشد شروع می شود، اوج می گیرد و سپس باز آهنگ فرود می کند و در این فراز و فرود طیفی از مراتب یک ویژگی را رسم می کند.

پدیده های بکر و طبیعی نوعاً به طور پیوسته و به تدریج واجد ضعف و شدت در خصوصیتی می شوند و هر یک با اندک تمایزی از دیگری در کنار هم جای می گیرند تا در نهایت اختلاف فاحشی از یک کرانه تا به دیگر کرانه را رقم زنند.

این صبغه خدائیست بَر ِ قامت رعنای وجود که از آن بـِه نبود رنگ سزاوار وجود(سراسر بوجود)

این صبغه خدائیست خـلائـق! خـدا را گو کیست تواند که برد سبقت این گوی خدا را

چونانکه گفته شد شایسته نیست چنین درکی در حوزه شناخت و هم در میدان عمل و وظیفه مغفول ماند.

کناس را با عطر فروش چکار؟ مباد که بدون تمهید به دکان عطری درآید که این همان خواهد شد و بی هوشی همان و در این حال چاره ای جز نزدیکی قدری از خبیث به مشامش نمی ماند که این تازه برای دگرگونی مهیاترست تا فرهنگ و حکایت تدریج و حوصله در باب تغییر که پیمانه ای بزرگتر از روز و ماه و سال می طلبد، چه شاید در مواردی دهه هایی از سال ها افاقه نمی کند و این رنج بیهوده است اگر کسانی در پی سنجه پیه بزی به مجرد تعلیف اند.

دیگر حکایت شنیدنی از طبیعت نرمال چیست؟ این بار وصف رقص مرغ خیال

بر بلندای آسمان طوفانی اندیشه، با شما.

سید محمد لاجوردی

لینک ها

مهندسی فرهنگی(1)

مهندسی فرهنگی(2) اخلاق و زندگی

مهندسی فرهنگی(3) گرایش های سرشتی

مهندسی فرهنگی(4) آفرینش، الهام بخش رفتارهای سنجیده