• تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1381/10/01
  • تاريخ :

آمار فروش تا زمانی است که آن فیلم جزو بیست فیلم اول اکران روز باشد

تعداد هفته
نمایش

تعداد سینماهای نمایش دهنده

فروش کل

فروش آخرین هفته

هفته منتهی به دوشنبه ....

میلیون دلار

هزار دلار

7

2.207

125.4

4.052

16 / دسامبر / 2002
(25 / آذر / 1381)

6

2.356

120.1

5.327

9 / دسامبر / 2002
(18 / آذر / 1381)

5

2.526

113.6

12.123

2 / دسامبر / 2002
(11 / آذر / 1381)

4

3.251

95.0

10.210

25 / نوامبر / 2002
(4 / آذر / 1381)

3

3.346

82.5

15.102

18 / نوامبر / 2002
(27 / آبان / 1381)

2

3.352

60.0

24.735

11 / نوامبر / 2002
(20 / آبان / 1381)

1

3.350

29.0

29.009

4 / نوامبر / 2002
(13 / آبان / 1381)

UserName