تبیان، دستیار زندگی
مى فرمود: هر كس “قرآن “ تلاوت كند گوئیا نبوت در میان هر دو پهلوى او مندرج شده و به رتبه پیغمبران رسیده، ولى به او وحى نمى رسد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

توصیه های قرآنی پیامبر

قرآن

رسول خدا (ص ) به “قرآن “ بسیار اهمیّت مى داد و در تعلیم و به كاربستن آن سعى خاصّى مبذول مى فرمود.

آرزومند بود كه این كلام دلنشین خدا در دلها بنشیند و قلوب را كه مركز فرماندهى وجودند مُسخّر كند.

مى فرمود: قلبى كه ظرف “قرآن “ باشد از عذاب خدا بدور است .

مى فرمود: وقتى فتنه ها همچون پاره شب تار، شما را در میان گرفت به “قرآن “ رو آورید.

مى فرمود: خانه هاى خود را با تلاوت “قرآن “ منوّر گردانید.

مى فرمود: فرزندانتان را بر سه چیز پرورش دهید: “دوستى پیغمبرتان ، دوستى اهل بیت او، تلاوت قرآن “.

مى فرمود: اشرف امّت من كسانى هستند كه ، حاملان “قرآن اند” و كسانیكه شب زنده دارند و با پروردگار خود راز و نیاز دارند.

مى فرمود: خواندن “قرآن “ افضل از ذكر است . و ذكر، افضل از صدقه است . و صدقه افضل از روزه است و روزه سپر آتش دوزخ است .(2)

پیامبر (ص) مى فرمود: هر كس “قرآن “ تلاوت كند گوئیا نبوت در میان هر دو پهلوى او مندرج شده و به رتبه پیغمبران رسیده، ولى به او وحى نمى رسد.

هر آنكس كه قرآن بود رهبرش

بود سایه ایزدى بر سرش

نپوید جز راه احسان و داد

هر آنكس كه قرآن بود باورش

بدین كشتى حق زند هر كه دست

نباشد غم از موج شور شگرش

نترسد ز ظلمت مسلمان پاك

كه خورشید روشن بود رهبرش

می فرمود: خداوند متعال خواننده “قرآن “ را به هر حرفی كه در نماز ایستاده قرائت كند، صد حسنه و اگر نشسته بخواند پنجاه حسنه و اگر در غیر نماز با طهارت (وضو) باشد، بیست و پنج حسنه و بى طهارت ده حسنه عطا مى فرماید.

مى فرمود: هر كس در شب ، ده آیه از “قرآن “ را تلاوت كند، او را از غافلان ننویسند، و هر كس پنجاه آیه تلاوت كند، او را از ذاكران نویسند. و هر كس صد آیه تلاوت كند او را در كتاب مطیعان و داعیان ثبت كنند.

و هر كس دویست آیه قرائت كند او را از زمره خاشعان شمرند. و هركس سیصد آیه بخواند او را از فایزان و (رستگاران ) نویسند. و هركس پانصد آیه تلاوت كند از جمله مجتهدان نگارند.

مى فرمود: هر كس “قرآن “ تلاوت كند گوئیا نبوت در میان هر دو پهلوى او مندرج شده و به رتبه پیغمبران رسیده، ولى به او وحى نمى رسد.

مى فرمود: همانا اهل “قرآن “ در بلندترین درجات آدمیان هستند، بجز پیغمبران و مرسلین . پس حقوق اهل قرآن را اندك و كم مشمارید، زیرا براى ایشان از طرف خداى عزیزِ جبار مقام بلندى است.(3)

در نیمه هاى شب انیس عاشقان است (قرآن )

روح شهامت هاى مردان است قرآن

اى اهل عرفان غافل از قرآن نباشید

بر جان و دلهاتان نگهبان است قرآن

قرآن بخوان اى دانش آموز فضیلت

زیرا كمال روح انسان است قرآن

قرآن كتاب زندگى باشد برادر

مسطوره اى از عرش رحمان است قرآن

بر جان اهل دین و ایمان نور هستى است

بر اهل باطل خشم نیران است قرآن(4)

می فرمود: حاملین “قرآن “ نمایندگان و سرپرستان و مجتهدان و جلوداران و پیامبران و آقایان اهل بهشتند.

مى فرمود: “قرآن “ نور روشن و ریسمان محكم و فضیلت بزرگ و مرتبه بلندیست و مایه شفا و سعادت است . هركس از “قرآن “ روشنایى طلب نماید، خداوند، او را منوّر فرماید. و هركه از غیر “قرآن “ هدایت طلبد، خداوند او را به حالت گمراهى واگذارد.

مى فرمود: بهترین مردم كسانى هستند كه “قرآن “ را یاد گرفته و به مردم یاد دهند.

مى فرمود: از قرائت “قرآن “ در صبح و شب غفلت نكنید، زیرا زنده كننده دلهاى مُرده است و انسان را از عمل زشت و منكر باز مى دارد.(5)

گر كلام حق بخواهى هر زمان قرآن بخوان

تعلیمش بنما ز بهر خانمان قرآن بخوان

گر بخواهى مال یابى ، روزیت گردد وسیع

رو كن از اخلاص بر ربّ جهان قرآن بخوان

گربخواهى توشه بهر سفر آرى بدست

همرهت آن زاد را بینى عیان قرآن بخوان

تا صراط تار را روشن نماید نور او

روشناگر خواه بینى آن اوان قرآن بخوان

طول عمر است و فرحناكى هم اندر روزگار

سر فرازى خواهى گر در دو جهان قرآن بخوان

مونست مى باشد اندر قبر در روز حساب

شوق مندگردى تو در باغ جنان قرآن بخوان

این زمان فیّاضى گر چه شغلها دارد زیاد

بهتر و مرغوب گر خواهى ازآن قرآن بخوان(6)

_____________________

1. محمد حسین اردكانى شفق

2.  قاموس قرآن : 1/2.

3. همان : 1/3.

4. حجة الاسلام صدیق عربانى

5. قاموس قرآن : 1/3.

6. سید میرزا حسین فیاضى بلخى حسینى


تنظیم برای تبیان: شکوری_کارشناس بخش قرآن