تبیان، دستیار زندگی
آفرینش، الهام بخش رفتارهای سنجیده پیش از این به برخی جنبه های درونی آدمی پرداختیم که خاستگاه کشش ها و تمایلات انسانی بود و ریشه در دنیای بزرگ درون داشت چنانکه برخی به حق دنیای درون آدمی را دنیای بزرگتر نامیده اند و توصیه به ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مهندسی فرهنگی

آفرینش، الهام بخش رفتارهای سنجیده

پیش از این به برخی جنبه های درونی آدمی پرداختیم که خاستگاه کشش ها و تمایلات انسانی بود و ریشه در دنیای بزرگ درون داشت چنانکه برخی به حق دنیای درون آدمی را دنیای بزرگتر نامیده اند و توصیه به فکر درخصوص آن می کنند تا با شناخت زوایای پنهانش قابلیت های ناشناخته فعال شوند و آثاری شگرف و شگفت به بار آورند و این برای هر یک از ما در قدم های نخست میسور است که با اندک توجهی استعدادهای خفته بسیاری را بیدار کرده، شاهد شکوفایی و باروری حیرت انگیز آن باشیم و در مراحل عالیتر اما بهبود این روند مستلزم تمهیدات به مراتب بیشتری است نظیر سایر سیستمها.

ارتباط و تعامل دنیای پیچیده درون و از جمله ذهن با محیط پیرامون مفسر واقعیاتی از رفتارهاست و فرآیند یادگیری و کم و کیف آن نیز بی تأثیر از این فضا نیست.

در این مجال برآنیم تا برخی موازین الهام بخش در آفرینش که رفتار خردگرا را به خود می خواند مرور کنیم:

توزیع نرمال؛

مشاهده گذرا بر پدیده های طبیعی – که آموزه هایی تأمل برانگیز دارد – به خوبی گویای نوعی رفتار نرمال در مقام عطا و بخشش است. همه شاهدیم که انسان های بسیار توانمند از هر حیث (هوش، قوت روحی و جسمی و ...) نادرند و نیز آدمهای اساساً ناتوان (کند ذهن، عقب افتاده و ضعیف) نیز کم ، ولی اغلب مردمان حالی میانه دارند و قریب به اتفاق جمعیت را پوشش می دهند. این وصف سایر پدیده ها هم هست که بیشترین تطابق با مدل ریاضی توزیع نرمال را دارند و لذا این نامی با مسماست؛ هر چند این کشف تازه ای نیست اما مثل بسیاری امور ساده ولی ضمناً مهم اگر در مبانی نگرش و شناخت لحاظ نگردد متعاقباً در فرآیند تصمیم سازی و اتخاذ تدبیر جز کژی نمی زاید.

مصداقی از آن را در سفارش امام علی(ع) به مالک اشتر در جریان صدور حکم فرماندهی اش به مصر مشاهده می کنیم که سفارش به تدبیر امور توده مردم و رسیدگی به نیاز اکثریت ایشان می کند و البته رسیدگی ویژه به محرومان – نقطه مقابل خواص بهره مند – در جای خود تأکید و توصیه شده است.

البته در مقام پردازش برنامه ها به صلاح عموم و نگاه به منابع ، شاید توجه به اندوخته گروه های خاص برخوردار و هدایت آن در مسیر صحیح – هر گاه رقم کلان و عمده ای را بپوشاند – خود مصداقی از توجه به همین مفهوم تلقی شود.

سید محمد لاجوردی 24/2/84

مهندسی فرهنگی (  قسمت اول  ) ، ( قسمت دوم  ) ، ( قسمت سوم  )