تبیان، دستیار زندگی
زمانی که سعی می کنیم به اینترنت متصل شویم و Connection برقرار کنیم یا بعضی مواقع زمانی که صفحه جدید باز می کنیم خطایی با یک شماره مشخص می شود که دانستن این خطاها و شماره آنها سبب می گردد تا ما راحت تر آنها را برطرف کنیم در مطلب قبلی 50 تا از این خطاها که
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

خطاهای مودم

(2)

زمانی که سعی می کنیم به اینترنت متصل شویم و Connection  برقرار کنیم یا بعضی مواقع زمانی که صفحه جدید باز می کنیم خطایی با یک شماره مشخص می شود که دانستن این خطاها و شماره آنها سبب می گردد تا ما راحت تر آنها را برطرف کنیم در مطلب قبلی 50 تا از این خطاها که از شماره 600 تا 650 بود عنوان شد
در ادامه....
modem error  خطاهای مودم

651 . مودم شما ( یا سایر دستگاههای اتصال دهنده ) خطایی را گزارش كرده است . ( خطا از طرف مودم بوده است )

652 . پاسخ نامشخصی از دستگاه دریافت می گردد

653 . Macro (دستورالعمل كلان) ماكرو خواسته شده توسط راه انداز در لیست فایل .INF موجود نمی باشد

654. یك فرمان یا یك پاسخ در قسمت .INF دستگاه به یك ماكرو نامشخص اشاره می نماید

655 . دستور العمل (پیغام) در قسمت فایل .INF دستگاه مشاهده نمی شود

656 . دستورالعمل (ماكرو) (default off) در فایل .INF دستگاه شامل یك دستور العمل نامشخص می باشد

657 . فایل .INF دستگاه نمی تواند باز شود

658 . اسم دستگاه در فایل .INF دستگاه یا در فایل .INI رسانه بیش از حد طولانی می باشد

659 . فایل .INI رسانه به نام ناشناخته یك دستگاه اشاره می نماید

660 . فایل .INI رسانه برای این فرمان پاسخی را ندارد

661 . فایل .INF دستگاه فرمان را از دست داده است

662 . تلاش برای قرار دادن یك ماكرو لیست نشده در قسمت فایل .INF صورت نگرفته است

663 . فایل .INI رسانه به نوع ناشناخته یك دستگاه اشاره می نماید

664 . نمی تواند به حافظه اختصاص دهد

665 . Port برای Remote Access (دستیابی راه دور) پیكر بندی نشده است

666 . مودم شما (یاسایر دستگاههای اتصال دهنده) در حال حاضر كار نمی كنند

667 . فایل .INI رسانه را نمی تواند بخواند

668 . اتصال از بین رفته است

669 . پارامتر به كار برده شده در فایل .INI رسانه بی اعتبار می باشد

modem error  خطاهای مودم

670 . نمی تواند نام بخش را از روی فایل .INI رسانه بخواند

671 . نمی تواند نوع دستگاه را از روی فایل .INI رسانه بخواند

672 . نمی تواند نام دستگاه را از روی فایل .INI رسانه بخواند

673 . نمی تواند كاربر را از روی فایل .INI رسانه بخواند

674 . نمی تواند بیشترین حد اتصال BPS را از روی فایل .INI رسانه بخواند

675 . نمی تواند بیشترین حد BPS حامل را از روی فایل .INI رسانه بخواند

676 . خط اشغال می باشد

677 . شخص به جای مودم پاسخ می دهد

678 . پاسخی وجود ندارد

679 . نمی تواند عامل را پیدا نماید

680 . خط تلفن وصل نیست

681 . یك خطای كلی توسط دستگاه گزارش می شود

682 . Writing section name دچار مشكل می باشد

683 . Writing device type با مشكل روبرو شده است

684writing device name .684 با مشكل روبرو می باشد

685 . Writing maxconnectbps مشكل دارد

686 . Writing maxcarrierBPS دچار مشكل می باشد

687 . Writing usage با مشكل مواجه است

688 . Writing default off دچار مشكل می باشد

689 . Reading default off با مشكل مواجه است

690 . فایل INI خالی ست

modem error  خطاهای مودم

691 . دسترسی صورت نمی پذیرد زیرا نام و كلمه عبور روی دامین بی اعتبار می باشد

692 . سخت افزار در درگاه یا دستگاه متصل شده از كار افتاده است

693 . Binary macro با مشكل مواجه می باشد

694 . خطای DCB یافت نشد

695 . ماشین های گفتگو آماده نیستند

696 . راه اندازی ماشین های گفتگو با مشكل روبرو می باشد

697 . Partial response looping با مشكل روبرو می باشد

698 . پاسخ نام كلیدی در فایل INF . دستگاه ، در فرمت مورد نظر نمی باشد

699 . پاسخ دستگاه باعث سر ریزی بافر شده است

700 . فرمان متصل به فایل INF . دستگاه بیش از حد طولانی می باشد

ادامه دارد....

برگرفته از  p30p30

تنظیم برای تبیان: سیدخاموشی