تبیان، دستیار زندگی
با انجام این فعالیت، یافتن حالت های مختلف سه خط در صفحه به خوبی بررسی و درک خواهید کرد. ...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

خط و نقطه

خط و نقطه

موضوع:

حالت های مختلف سه خط در صفحه

هدف:

یافتن حالت های مختلف سه خط در صفحه

شرح فعالیت:

فکر می کنید سه خط راست چند حالت مختلف در صفحه دارند؟

شکل زیر حالت های مختلف دو خط راست را نشان می دهد: متقاطع و موازی

در شکل سمت چپ با استفاده از ابزار رسم خط ( ) خطی رسم کنید که با دو خط موجود موازی باشد. این خط را جا به جا کنید تا حالت های جدیدی ایجاد شود.

همین کار را برای شکل سمت چپ انجام دهید، یعنی خط سومی کنار دو خط دیگر رسم کنید و آن را جا به جا کنید تا حالت های جدید ایجاد شود.

مجموعاً چند حالت مختلف توانستید پیدا کنید؟

راهنمایی