تبیان، دستیار زندگی
با انجام این فعالیت، شما مفهوم یافتن حالت های مختلف سه خط در صفحه را به خوبی درک خواهید نمود. ...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

خط و نقطه

خط و نقطه

موضوع:

حالت های مختلف دو خط نسبت به یکدیگر

هدف:

تشخیص حالت های مختلف دو خط نسبت به هم در صفحه

شرح فعالیت:

در شکل زیر ابتدا ابزار   رسم خط را انتخاب کنید و خطی رسم کنید که از نقاط A و B بگذرد. برای این کار پس از انتخاب ابزار رسم خط روی نقاط A و B کلیک کنید.

ابزار   جا به جایی را انتخاب کنید. نقطه B  را جا به جا کنید. چند خط وجود دارد که از نقطه A می گذرد؟

مجدداً ابزار رسم خط را انتخاب کنید.

آیا می توانید خط دیگری رسم کنید که از A و B بگذرد اما بر خط قبلی منطبق نشود؟

با جا به جا کردن نقاط A یا B، یک بار کاری کنید که این خط، خط d را قطع کند. این دو خط چند نقطه تقاطع خواهند داشت؟

حالا کاری کنید که این دو خط اصلاً هم دیگر را قطع نکنند.

نام این حالت چیست؟

آیا می توان حالت دیگری برای دو خط تصور کرد؟

راهنمایی