تبیان، دستیار زندگی
در این فعالیت، می توانید در یک محیط تعاملی پویا توابع مختلف را رسم نمایید و این توابع را بررسی کنید....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

هر نوع تابع

هر نوع تابع

توضیح:

با استفاده از شکل زیر می توانید تابع های مختلف را رسم کنید.

فعالیت:

برای دیدن توابع مختلف، شما می توانید:

روی تابع نمودار راست کلیک کرده و گزینه ی تعریف مجدداً را انتخاب کنید.

شما می توانید با استفاده از جدول زیر، تغییرات مورد نظرتان را اعمال کرده و شکل تابع را با ضابطه ی جدید مشاهده کنید.

جمع

+لگاریتم( )log
تفریق-کسینوس( )cos
ضرب* یا فاصلهسینوس( )sin
تقسیم/تانژانت( )tan
توان^آرک سینوس( )acos
قدرمطلق( )absآرک کسینوس( )asin
جذر با فرجه ی 2( )sqrtآرک تانژانت( )atan
تابع توانی( )exp