تبیان، دستیار زندگی
تصاویر زیر مربوط به خورشید گرفتگی حلقوی روز جمعه در مناطق مختلف کره زمین است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تصاویر خورشیدگرفتگی

خورشیدگرفتگی حلقوی هنگامی رخ می دهد که از سطح زمین، اندازه ظاهری ماه کوچکتر از اندازه ظاهری خورشید دیده شود. در گرفت حلقوی بخشی از خورشید به صورت حلقه روشن در اطراف ماه قابل رویت خواهد بود. تصاویر زیر مربوط به خورشید گرفتگی حلقوی روز جمعه در مناطق مختلف کره زمین است.

 • خورشید گرفتگی
  خورشید گرفتگی
 • خورشید گرفتگی
  خورشید گرفتگی
 • خورشید گرفتگی
  خورشید گرفتگی
 • خورشید گرفتگی
  خورشید گرفتگی
 • خورشید گرفتگی در دست
  خورشید گرفتگی در دست
 • رسومات مردم هندوستان هنگام وقایع طبیعی
  رسومات مردم هندوستان هنگام وقایع طبیعی
 • خورشید گرفتگی
  خورشید گرفتگی
 • خورشید گرفتگی
  خورشید گرفتگی
 • خورشید گرفتگی
  خورشید گرفتگی
 • خورشید گرفتگی
  خورشید گرفتگی
 • خورشید گرفتگی
  خورشید گرفتگی
 • خورشید گرفتگی
  خورشید گرفتگی
 • خورشید گرفتگی
  خورشید گرفتگی
 • خورشید گرفتگی
  خورشید گرفتگی
 • خورشید گرفتگی
  خورشید گرفتگی
 • خورشید گرفتگی
  خورشید گرفتگی
 • خورشید گرفتگی
  خورشید گرفتگی
 • خورشید گرفتگی
  خورشید گرفتگی
 • خورشید گرفتگی
  خورشید گرفتگی
 • خورشید گرفتگی
  خورشید گرفتگی
 • خورشید گرفتگی
  خورشید گرفتگی
 • خورشید گرفتگی
  خورشید گرفتگی
 • خورشید گرفتگی
  خورشید گرفتگی
 • خورشید گرفتگی
  خورشید گرفتگی

تنظیم برای تبیان:

م.ح.اربابی فر