تبیان، دستیار زندگی
هدف این دوره درسی معرفی مفهوم چگالی و جرم و حجم به دانش آموزان و انجام فعالیتی با استفاده از دانسته های آن ها درباره این مفاهیم است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

رطوبتی که بالا می رود، باید پایین بیاید

درخت سرو

اهداف:

1- دانش آموزان نقش چگالی را در چرخه ی آب توضیح خواهند داد.

2- در این درس دانش آموزان با نقش چگالی در چرخه ی تبخیر آب و بارش باران (چرخه ی آبی) آشنا می شوند.

3- دانش آموزان یک مدل تکرار پذیر برای نشان دادن نقش چگالی در چرخه ی آبی طراحی خواهند کرد.

وسایل لازم:

برای هر دانش آموز:

  1. برگه ی چرخه ی آب

برای هر گروه از دانش آموزان:

  1. ظرف پلاستیکی ضد آب
  2. پوشش سلفونی
  3. قالب یخ و آب
  4. سنگ یا شن
  5. لامپ گرمایی برای ایجاد حرارت و تبخیر آب

توضیح اولیه

مفاهیم دریافتی:

1- در بعضی از فرآیندهایی که روی زمین اتفاق می افتد چرخه ی آب نقش دارد که اصل مهم در آن چگالی است.

2- بخار آب با چگالی کمتر نسبت به هوا، در محیط بالا می رود.

3- قطره های آب، در ابرهایی که نسبت به هوا چگال ترند شکل می گیرند و بر زمین می بارند.

مهارت های دریافتی:

1- دانش آموزان نقش چگالی را در چرخه ی آبی توضیح خواهند داد.

2- دانش آموزان پیشرفت مهارت های فردی شان را در پردازش های علمی ادامه خواهند داد.

3- پیشرفت مهارت های کار گروهی دانش آموزان در محیط آزمایشگاه ادامه خواهد یافت.

طرح درس

1- دانسته ها را درباره چگالی مرور کنید:

  1. چگالی میزان فشردگی اجسام است.
  2. چگالی ویژگی ای است که از نسبت جرم مواد بر حجم آن ها به دست می آید.
  3. مواد با چگالی کمتر بالا، و مواد با چگالی بیشتر پایین می روند.
  4. مواد با چگالی بیشتر، به درون مواد با چگالی کمتر و سبک تر فرو می روند.

2- معرفی و توضیح چرخه ی آبی:

چرخه ی آبی فرآیندی است که اجازه می دهد آب بارها و بارها در آن بازیافت شود.

در این جا سه گام اصلی وجود دارد:

- تبخیر: فرآیندی که در آن آب گرم می شود و از حالت مایع به حالت گاز گذار می کند را تبخیر می نامند. (همانند بخاری که ازفنجان چای گرم بلند می شود.)

- چگالش (میعان): فرآیندی که در آن بخار آب، سرد می شود و از حالت گاز به مایع تبدیل می شود (همانند بخاری که در اثر برخورد با آینه ی سرد حمام تبدیل به قطرات ریز آب می شود) این قطرات ریز آب ابر را می سازند.

- بارش: هنگامی که ابر به اندازه ی کافی پر از این قطرات ریز آب شد و چگال تر شد بارش قطرات درشت تر هم چون باران آغاز می شود.

شبیه سازی:

از دانش آموزان بخواهید که یک مدل برای چرخه ی آبی طراحی کنند و گام های تبخیر، چگالش و بارش را با درنظر گرفتن تفاوت چگالی بخار آب و آب توضیح دهند.

ایجاد چرخه ی آبی:

به دانش آموزان توضیح دهید که کار آن ها ساختن یک مدل چرخه ی آبی و توضیح روش کار آن است.

با نشان دادن موادی هم چون شیشه به دانش آموزان به آن ها نشان دهید که چگونه این مواد می توانند در مدل چرخه ی آبی به کار آیند.

برگه ی چرخه ی آب را میان دانش آموزان توزیع کنید.

برگه ی چرخه ی آب

مطالب ایمنی ای را که در حین کار باید به آن ها توجه کنند را به دانش آموزان گوشزد نمایید.

دانش آموزان را به گروه های چند نفره تقسیم نموده و به آن ها اجازه انجام فعالیت بدهید.

دانش آموزان باید نتایجشان را در کلاس مطرح کنند و چگونگی کار کردن چرخه ی آبی را کامل توضیح دهند.

ارزشیابی

دانش آموزان طبق برگه ی کاریشان و میزان بحث ها و نتایج شان سنجیده خواهند شد.

مترجم: احسان انصاری

تنظیم: نسرین صادقی