• تعداد بازديد :
  • سه شنبه 1384/02/06
  • تاريخ :

در نعت رسول اكرم

تختهاولكهالف نقش  بست 

 بردر محجوبهاحمدنشست

حلقهحىراكالفاقلیم  داد 

 طوق ز دالو كمراز میم  داد

لاجرماو  یافت  از  آن میم و دال 

 دایرهدولت وخطكمال

بوددرین گنبدفیروزهخشت 

 تازهترنجى زسراىبهشت

رسمترنجست كهدر  روزگار 

 پیشدهد میوهپس  آرد  بهار

كنتنبیاچوعلمپیش برد 

 ختمنبوتبهمحمدسپرد

مه  كه  نگین  دان  زبرجد شدست 

 خاتماومهرمحمدشدست

گوشجهان حلقه كش میم اوست 

 خوددو  جهان حلقه تسلیم اوست

خواجهمساح  و  مسیحش  غلام 

 آنتبشیر اینتمبشر   به  نام

امىگویابهزبانفصیح 

 ازالفآدمومیممسیح

همچوالف  راست  به عهد و وفا 

 اولوآخرشدهبر   انبیا

نقطهروشنترپرگار   كن 

 نكتهپرگارترینسخن

ازسخن   او   ادب   آوازه   اى 

 وزكمر   او   فلك   اندازه   اى

كبرجهان  گرچه  بسر  بر  نكرد 

 سر به جهان هم به جهان در نكرد

عصمتیاندر حرمش   پردگى 

 عصمت   از   او   یافته  پروردگى

تربتشاز   دیده   جنایت   ستان 

 غربتش   از   مكه   جبایت  ستان

خامشىاوسخندلفروز 

 دوستىاو    هنرعیب   سوز

فتنهفرو    كشتن   ازو   دلپذیر 

 فتنهشدن    نیز    برو    ناگزیر

بر   همه  سر  خیل  و سر خیر بود 

 قطب   گرانسنگ  سبك  سیر  بود

شمعالهىزدلافروخته 

 درسازلتاابدآموخته

مخزن الاسرار نظامی

اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
UserName