تبیان، دستیار زندگی
و پرتغال‎ به‎ ساعی‎ مادرید ـ مسئولان‎‎ فدراسیون تكواندوی‎ پرتغال‎ خواستار حضور هادی‎ ساعی‎‎ به‎ عنوان‎ سرمربـی در تیمشان‎ شدند. به‎ گزارش‎ واحـد مـركـزی‎ خبـر, رئیـس‎ فدراسیون‎ تكواندوی‎ پرتغال‎ با مراجعـه‎‎ بـه هادی‎‎ ساعی‎ ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پیشنهادمسئولان تیم ملی تکواندو پرتغال‎ به‎ ساعی‎


مادرید ـ مسئولان‎‎ فدراسیون تكواندوی‎ پرتغال‎ خواستار حضور هادی‎ ساعی‎‎ به‎ عنوان‎ سرمربـی در تیمشان‎ شدند.

به‎ گزارش‎ واحـد مـركـزی‎ خبـر, رئیـس‎ فدراسیون‎ تكواندوی‎ پرتغال‎ با مراجعـه‎‎ بـه هادی‎‎ ساعی‎ خواستـار حضـور وی بـه‎ عـنـوان‎ سرمربی‎‎ در تیم‎ ملی كشورش‎ شد.

ساعی‎ نیز پاسخ‎ به‎‎ درخواست‎ وی‎ را بـه سـالهـای‎ آینـده‎ و پـس‎ از خـداحـافـظی‎ از رقابتهای‎ ملی‎ موكول‎ كرد.

پیش‎ از این‎ مقامات‎ ایرلندی‎ خواستار حضور ساعی‎‎ در تیم‎ ملی كشورشان‎ شده‎ بودند.