تبیان، دستیار زندگی
مادرید ـ فیض‎ الله‎ نفجم‎ و علی‎ تاجیك‎ دیشب‎ دراوزان‎ اول‎ وششم‎ رقابتهای‎ جهانی‎ اسپانیا مدال‎ نقره‎ گرفتند. نـفجـم‎ در وزن‎ اول‎ در مسابقه‎ پایانی‎ بـا حـریـف‎ كـره‎‎‎ ای‎ روبرو شد و 6 به 2 نتیجـه را واگذار كرد و دوم‎ شد....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ایران‎ درصدر رقابتهای تكـوانـدو‎ اسپانیا


مادرید ـ فیض‎ الله‎ نفجم‎ و علی‎ تاجیك‎ دیشب‎ دراوزان‎ اول‎ وششم‎ رقابتهای‎ جهانی‎ اسپانیا مدال‎ نقره‎ گرفتند.

نـفجـم‎ در وزن‎ اول‎ در مسابقه‎ پایانی‎ بـا حـریـف‎ كـره‎‎‎ ای‎ روبرو شد و 6 به 2 نتیجـه را واگذار كرد و دوم‎ شد.

در وزن‎‎ ششم‎‎ لوپزكاپـیتـان تیـم تكـوانـدو آمریكا و قهرمان‎‎ المپیك‎ آتن در حالـی‎ بـه‎ فینال‎ رسید كه‎‎ اسپانیا به نتایج‎ رقابتهای‎ او اعتراض‎ داشت‎ و خواستار تكرار مسـابقـه‎ لوپز با آلونسو اسپانیائی‎ بود كه‎ چنین‎ هم‎ شد و در دیداری‎ انتخابی‎ به‎‎ مدت‎ یك‎ دقیقه لوپز بازهم‎ برنده‎‎ شد وبه دیدار تاجیـك‎ در فینال‎ آمد و 4 برسه‎ پیـروز شـد و تـاجیـك‎ نقره‎‎ گرفت‎ به این‎‎ ترتیب‎ در پایان روز سوم‎ در جدول‎ امتیازی‎ این‎‎ مسابقات‎ ایران با 56 امتیاز درصدر است‎ , كره‎ جنوبی‎ با55امتیاز دوم‎,اسپانیا با 34 امتیاز, آمریكا بـا 33 امتیاز و روسیه‎‎ با 31امتیـاز در رده هـای‎ دوم‎‎ تا پنجم قرار گرفته‎ اند.