تبیان، دستیار زندگی
نتایج داده های تحلیل محتوا - جدول ج (تحلیل محتوا-8) تحلیل جدول ج – 1: نوع برخورد افراد با مسئله تعدد زوجات جدول ج – 2 : نوع برخورد زنان با موضوع تعدد زوجات   ن وع برخورد مردان با موضوع تعدد زوجات مقایسه ی انواع پذیرش بی...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

طرح تحقیق تعدد زوجات

نتایج داده های تحلیل محتوا - جدول ج

(تحلیل محتوا-8)

 تحلیل جدول ج – 1: نوع برخورد افراد با مسئله تعدد زوجات 

 جدول ج – 2 : نوع برخورد زنان با موضوع تعدد زوجات 

  نوع برخورد مردان با موضوع تعدد زوجات

مقایسه ی انواع پذیرش بین دو جنس زن و مرد

 جدول ج- 3   :  نوع برخورد «زن اول» با موضوع تعدد زوجات 

ن

وع برخورد «زن دوم» با موضوع تعدد زوجات                نوع برخورد «فرزندان خانواده» با موضوع تعدد زوجات 

  نوع برخورد خانواده زن اول با موضوع تعددزوجات     نوع برخورد خانواده زن دوم با موضوع تعدد زوجات 

نوع برخورد خانواده مرد با موضوع تعدد زوجات      نوع برخورد سایر شخصیت ها (افراد جامعه) با تعدد زوجات 

جدول ج- 4:رابطه میزان تحصیلات با نوع برخورد  و میزان پذیرش  تعدد زوجات

 جدول ج – 5: رابطه نوع مشاغل افراد با نوع برخورد آنان با موضوع تعدد زوجات 

تحلیل جدول ج – 1در این جدول دو متغیر «پذیرش رفتاری» و «پذیرش گفتاری» را با هم تلفیق كرده و تحت عنوان«نوع برخورد با مسئله تعدد زوجات » آورده ایم. نتایج حاصله از این قرار است:

جدول ج 1:

نوع برخورد افراد

با موضوع تعدد زوجات

نام سریال

جمع

مهر خاموش

مسافری از هند

بانویی دیگر

پذیرش با رغبت

4

2%

21

5/10%

52

26%

77

5/38%

پذیرش اجباری

5

5/2%

7

5/3%

11

5/5%

23

5/11

بی تفاوت

7

5/3%

17

5/8%

15

5/7%

39

5/19%

عدم پذیرش

5

5/2%

14

7%

42

21%

61

5/30%

جمع

21

5/10%

59

5/29%

120

60%

200 مورد

100%

از مجموع 200 مورد انواع برخورد با تعدد زوجات، 21 مورد (= 5/10%) مربوط به سریال« مهر خاموش »، 59 مورد (= 5/29%) مربوط به سریال  «مسافری از هند»  و 120 مورد (= 60%) مربوط به سریال  «بانویی دیگر» است.

همچنین از مجموع 200 مورد برخورد با تعدد زوجات ، در 5/38 % از موارد ، تعدد زوجات با رضایت و رغبت پذیرفته شده و در 5/11 % از موارد با اجبار و اكراه آن را پذیرفته اند؛ ضمناً در 5/30 % از موارد  تعدد زوجات به هیچ وجه مورد پذیرش افراد واقع نشده است.

اما میزان پذیرش تعدد زوجات از سوی كاراكترهای سریال ها ، به ترتیب نمایش آنها رو به افزایش بوده ، بدین ترتیب كه در سریال «مهر خاموش» فقط در 2% موارد با رغبت به تعدد زوجات نگاه شده بود ، ولی این میزان به ترتیب در «مسافری از هند» به 5/10 % و در « بانویی دیگر » به 26% افزایش یافته است.

قابل توجه است كه عدم پذیرش موضوع نیز همین روند صعودی را داشته  و از 5/2% در سریال «مهر خاموش» به 7% در سریال « مسافری از هند » و پس از آن به 21% در «بانویی دیگر» رسیده است.

البته لازم به ذكر است كه در سریال «مهر خاموش» (اولین سریال پخش شده) میزان عدم پذیرش تعدد زوجات  و پذیرش اجباری  بسیار كم ( 5/2% ) بوده است  اما در دو سریال بعدی به ترتیب پذیرش با رغبت افزایش یافته و پذیرش اجباری و عدم پذیرش موضوع كاهش می یابد.

موارد بی تفاوتی كاراكترها نسبت به موضوع تعدد زوجات نیز جمعاً به 5/19 % كل موارد می رسد .

  جدول ج - 2 

در این جدول موضع گیری مخاطبان زن و مرد در قبال تعدد زوجات بررسی شده است.

در مجموع سه سریال پخش شده ، 105 مورد از انواع برخورد  مربوط به زنان و 95 مورد مربوط به مردان مطرح شده است.  ابتدا انواع برخورد به تفكیك جنسیت (زن و مرد) در هر یك از سریال ها بررسی می شود و پس از آن به مقایسه انواع عكس العمل بین دو جنس می پردازیم.

نوع برخورد زنان

نام سریال

جمع

مهر خاموش

مسافری از هند

بانویی دیگر

 پذیرش با رغبت

0

0%

8

6/7%

24

9/22%

32

5/30%

پذیرش اجباری

1

1%

3

9/2%

5

08/4%

9

6/8%

بی تفاوت

4

8/3%

8

6/7%

6

7/5%

18

1/17%

 عدم پذیرش

4

8/3%

10

5/9%

32

5/30%

46

8/43%

جمع كل

9

6/8%

29

6/27%

67

8/63%

105مورد

100%

در این بررسی مشخص می شود كه  به طور كلی در 8/43% از موارد برخورد شخصیتهای زن این سریال ها  ، زنان در روندی صعودی تعدد زوجات را نپذیرفته اند و این برخورد تدریجاً در «مسافری از هند» بیشتر شده و نهایتاً در «بانویی دیگر» به 5/30% از موارد رسیده است.

كاراكترهای زن این سریال ها در مواردی اجباراً تعدد زوجات را پذیرفته اند ولی میزان آن پایین است و از 5% موارد فراتر نمی رود.

اما در 32 % از موارد ، عكس العمل خانم ها در برخورد با تعدد زوجات ،  پذیرش با رغبت بوده ،كه با پخش تدریجی سریال ها ،  تدریجاً به موضوع علاقه مند شده اند و این علاقه به تدریج از صفر به 9/22 % از موارد افزایش یافته  است.

البته 1/17% موارد نیز زنان با بی تفاوتی نسبت به موضوع برخورد كرده اند. كه 8/3% موارد مربوط به سریال اول و 6/7% موارد مربوط به سریال دوم و 7/5% مربوط به «بانویی دیگر» است.

اپس از  بررسی نوع برخورد شخصیت های زن این سریال ها ، به نوع برخورد شخصیت های مرد با موضوع می پردازیم.

نوع برخورد مردان

نام سریال

جمع

مهر خاموش

مسافری از هند

بانویی دیگر

پذیرش با رغبت

4

2/4%

13

7/13%

28

5/29%

45

4/47%

پذیرش اجباری

4

2/4%

4

2/4%

6

3/6%

14

7/14%

بی تفاوتی

3

2/3%

9

5/9%

9

5/9%

21

1/22%

عدم پذیرش

1

1/1%

4

2/4%

10

5/10%

15

8/15%

جمع

12

6/12%

30

6/31%

53

8/55%

95 مورد

100%

از مجموع 95 مورد برخورد كاراكترهای مرد نسبت به موضوع تعدد زوجات، مردان در4/47 در صد از موارد تعدد زوجات را با رغبت پذیرفته اند. 1/22 درصد از مردان بی تفاوت بوده اند و 8/15 درصد از مردان اساساً تعدد زوجات را نپذیرفته اند.

جالب توجه این است كه مردان این سریال ها نیز همچون زنها تدریجاً پذیرش بیشتری نسبت به تعدد زوجات پیدا كرده اند، اما به همان ترتیب مشاهده می شود كه درصد مواجهه منفی آنان با تعدد زوجات نیز افزایش می یابد و این مخالفت  از 1/1 درصد از موارد به 5/10 درصد می رسد ولی البته میزان افزایش «مخالفت» با افزایش «پذیرش» چندان همخوانی ندارد.

مقایسه ی انواع پذیرش بین دو جنس زن و مرد

شیوه برخورد مردان وزنان در سریال ها ، با موضوع تعدد زوجات به نحو قابل توجهی متفاوت ارائه شده است. دردرجه اول، زنان این سریال ها در 8/43 درصد از موارد ، تعدد زوجات  را نپذیرفته اند حال آنكه مردان در 8/15 درصد از برخوردهایشان چنین عكس العملی نشان داده اند.در عوض مردان در 4/47 درصد از موارد به تعدد زوجات روی خوش نشان داده اند ولی زنها در 32 درصد از برخوردهایشان ، تعدد زوجات را پذیرفته اند؛ ساده تر بگوییم این امر نشان دهنده رغبت بیشتر مردان به  پدیده چند همسری و مخالفت غالب زنان با تعدد زوجات است.

شخصیت های زن ومرد این سریال ها ، خیلی كم به پذیرش اجباری تعدد زوجات تن داده اند: مردان و زنان به ترتیب در 18 و 21 درصد از برخوردهای سریال ها ، نسبت به این سوژه بی تفاوت بوده اند و اظهارنظر نكرده اند.

در14 درصد از برخوردها مردان به اجبار تعدد زوجات را پذیرفته اند ؛ زنها نیز در 6/8 در صد از مواقع بالاجبار آن را قبول كرده اند.حال با توجه به اینكه پذیرش اجباری یك موضوع به خاطر قرار گرفتن در شرایط خاص صورت می گیرد، می توان گفت روایت سریالها حاكی از این است كه مردان بیشتر از زنان در شرایط خاص قرار گرفته اند كه مجبور به قبول به چند زنی شده اند.

در مورد سیر صعودی انواع پذیرش نیز در مورد دو جنس قابل ذكر است كه:

زنان در سریال اول، ابداً رغبت به پذیرش تعدد زوجات نداشته اند ولی در آخرین سریال، عكس العمل مثبت آنها به 9/22درصد می رسد. حال آنكه مردان بالنسبه در این زمینه پذیرش بیشتری از خود نشان داده اند (از ابتدا تا انتهای سریال ها).

تدریجاً با پیش رفتن پخش سریال ها مشاهده می شود كه زنهای ماجرا كه تعدد زوجات را نمی پذیرفتند، تدریجاً بر میزان عدم پذیرششان افزوده می شود، اما مردان نسبتاً در این زمینه پذیراترند. به طور كلی زنان در این ماجراها بیشتر از مردان عكس العمل نشان می دهند .

تفسیر جدول ج – 3این جدول به نوع برخورد (میزان پذیرش) هر یك از نقش های موجود در سریال ها با موضوع تعدد زوجات می پردازد. نقش هائی كه در مقولات تحقیق مدنظر بودند عبارتند از:

1- زن اول

2- زن دوم

3- شوهر

4- فرزندان  خانواده

5- افراد خانواده ی زن اول

6- افراد خانواده زن دوم

7- خانواده مرد

8 – سایر شخصیت ها كه (برای گروه تحقیق) حكم افراد جامعه را دارند] افرادی خارج از خانواده كه می توانند از طریق كنش های (افعال) خود، فرد و تصمیمات وی را تحت تأثیر قرار دهند یا با قضاوت در مورد رفتار و اعمال فرد، وی را كنترل كنند.

برخورد «زن اول» با موضوع تعدد زوجات

نوع برخورد زن اول

نام سریال

جمع

مهر خاموش

مسافری از هند

بانویی دیگر

پذیرش با رغبت

0

0%

1

6/3%

15

6/53%

16

1/57%

پذیرش اجباری

1

6/3%

2

1/7%

1

6/3%

4

3/14%

بی تفاوت

0

0%

3

7/10%

0

0%

4

3/14%

عدم پذیرش

1

6/3%

3

7/10%

0

0%

4

3/14%

جمع

2

1/7%

9

1/32%

17

7/60%

28 مورد

100%

«زن اول» در مجموع 5 خانواده معرفی شده در سریال ها ، در  28 مورد با موضوع تعدد زوجات برخورد داشته است ؛ كه از این 28 مورد بیشترین میزان مربوط به پذیرش با رغبت ( با 1/57% موارد ) است كه از 0% در سریال مهر خاموش شروع می شود و به 6/3% در سریال دوم و 6/53% در سریال آخر می رسد. بیشترین پذیرش با رغبت در نقش زن اول سریال بانویی دیگر دیده شده است.

 برخورد «زن دوم» با موضوع تعدد زوجات

نوع برخورد زن دوم

نام سریال

جمع

مهر خاموش

مسافری از هند

بانویی دیگر

پذیرش با رغبت

0

0%

6

3/35%

4

5/23%

10

5/58%

پذیرش اجباری

0

0%

0

0%

3

6/17%

3

6/17%

بی تفاوت

1

9/5%

0

0%

0

0%

1

9/5%

عدم پذیرش

1

9/5%

0

0%

2

8/11%

3

6/17%

جمع

2

8/11%

6

3/35%

9

9/52%

17 مورد

100%

با بررسی آمار مواجهه ها و برخورد زنان دوم در این سه سریال مشاهده می شود كه در 5/58 درصد از مواقع، همسران دوم با رغبت و میل تعدد زوجات را پذیرفته اند و تنها در 23درصد مواقع نسبت به آن بی تفاوت بوده اند یا آن را نپذیرفته اند. جالب اینكه در سریال های اول و دوم هیچ كاراكتری به اجبار تعدد زوجات را نمی پذیرد و  تنها در سریال «بانویی دیگر» به موارد پذیرش اجباری این امر (6/17 درصد) برخورد می كنیم.

برخورد «فرزندان خانواده» با موضوع تعدد زوجات

قابل ذكر است كه در مجموع 5 خانواده ای كه در این سه  سریال درگیر با قضیه تعدد زوجات بوده اند تنها در «مسافری از هند»، فرزندان خانواده درگیری  مستقیم با موضوع تعدد زوجات داشتند كه نوع برخورد آنها نیز بدین گونه بوده است :

نوع برخورد فرزندان خانواده

سریال مسافری از هند

جمع

پذیرش با رغبت

11

7/40%

11

7/40%

پذیرش اجباری

4

8/14%

4

8/14%

بی تفاوت

5

5/18%

5

5/18%

عدم پذیرش

7

9/25%

7

9/25%

جمع

27

100%

27 مورد

100%

از 27 مورد برخورد فرزندان  خانواده ها با موضوع تعدد زوجات، بیشترین عكس العمل آنها ، پذیرش با رغبت (7/40درصد) بوده است. در 9/25 درصد از مواقع نیز فرزندان خانواده، چند همسری اولیای خود را نپذیرفته اند و در 5/18 درصد از موارد نیز در این زمینه بی تفاوت بوده اند. كمترین آمار (8/14%) ، مربوط به پذیرش اجباری تعدد زوجات توسط فرزندان خانواده است.

نوع برخورد خانواده های زن اول، زن دوم و مرد با موضوع تعدد زوجات

از میان سه سریال مورد بررسی، تنها در «بانویی دیگر» خانواده های افراد درگیر در تعدد زوجات (زن اول، زن دوم و شوهر) در سكانس های گوناگون مشاهده می شوند. در 1/57 درصد از موارد، خانواده زن اول ، تعدد زوجات  دامادشان را نپذیرفته اند و در 6/28% از موارد ، نسبت به این موضوع بی تفاوت بوده اند. و تنها در 14% از موارد، چند همسری داماد خود را با رغبت پذیرفته اند.

نوع برخوردخانواده زن اول

نوع برخورد

 خانواده زن اول

سریال بانویی دیگر

جمع

پذیرش با رغبت

1

3/14%

1

3/14%

بی تفاوت

2

6/28%

2

6/28%

عدم پذیرش

4

1/57%

4

1/57%

جمع

7

100%

7 مورد

100%

نوع برخورد خانواده زن دوم

نوع برخورد

 خانواده زن دوم

سریال بانویی دیگر

جمع

عدم پذیرش

2

100%

2 مورد

100%

خانواده ی زن دوم در این سریال 100% با موضوع مخالفت داشته اند.

نوع برخورد خانواده مرد

نوع برخورد

خانواده مرد

سریال بانویی دیگر

جمع

عدم پذیرش

2

100%

2 مورد

100%

خانواده ی مرد نیز در سریال بانویی دیگر 100% با تعدد زوجات مخالفت داشته اند.

نوع برخورد سایر شخصیت ها (افراد جامعه) با تعدد زوجات

نوع برخورد

سایر شخصیت ها

نام سریال

جمع

مهر خاموش

مسافری از هند

بانویی دیگر

پذیرش با رغبت

1

1/1%

2

2/2%

27

7/29%

30

33%

پذیرش اجباری

0

0%

1

1/1%

4

4/4%

5

5/5%

بی تفاوت

6

6/6%

9

9/9%

10

11%

25

5/27%

عدم پذیرش

3

3/3%

4

4/4%

24

4/26%

31

1/34%

جمع

10

11%

16

6/17%

65

4/71%

91 مورد

100%

از مجموع 91 مورد برخورد سایر شخصیت ها با موضوع تعدد زوجات، این افراد در 34% از موارد، اساساً حاضر به پذیرش تعدد زوجات شخصیت های ماجرا نبوده اند و در 5% از موارد هم به اجبار آن را پذیرفته اند. جالب این كه در میان سه سریال مورد بررسی، در بانویی دیگر، بیشترین میزان پذیرش با رغبت  در میان سایر شخصیت ها مشاهده می شود.

  جدول ج – 4 

این جدول به بررسی رابطهمیزان تحصیلات با نوع برخورد  و میزان پذیرش تعدد زوجات می پردازد:

میزان تحصیلات

پذیرش با رغبت

پذیرش اجباری

بی تفاوت

عدم پذیرش

جمع

زیر دیپلم

1

5/0%

0

0%

0

0%

0

0%

1

5/0%

دیپلم

1

5/0%

3

5/1%

1

5/0%

15

5/7%

20

1/10%

تحصیلات عالی

28

1/14%

12

6%

27

6/13%

25

6/12%

92

2/46%

نامشخص

47

6/23%

7

5/3%

11

5/5%

21

6/10%

86

2/43%

جمع

77

7/38%

22

1/11%

39

6/19%

61

7/30%

199 مورد

100%

  جدول ج – 5 

این جدول به بررسی رابطه ینوع مشاغل با نوع برخورد با موضوع تعدد زوجات می پردازد:

 نوع شغل

پذیرش با رغبت

پذیرش اجباری

بی تفاوت

عدم پذیرش

جمع

مشاغل رده بالا

35

6/17%

13

5/6%

23

6/11%

21

6/10%

92

2/46%

مشاغل رده متوسط

9

5/4%

2

1%

1

5/0%

16

8%

28

1/14%

مشاغل رده پایین

14

7%

1

5/0%

3

5/1%

11

5/5%

29

6/14%

بیكار

2

1%

0

0%

2

1%

3

5/1%

7

5/3%

نامشخص

16

8%

7

5/3%

10

5%

10

%5

43

6/21%

جمع

76

2/38%

23

6/11%

39

6/16%

61

7/30%

199 مورد

100%

در 6/17%  از  موقعیت ها ،شخصیت های سریال كه مشاغل رده بالا داشته اند ، تعدد زوجات را با رغبت پذیرفته اند.

منبع : تبیان