تبیان، دستیار زندگی
در این بخش هر یک از ابزارهای Cabri 3D شرح داده می‏شود. در این قسمت با ابزار محاسبه آشنا می شوید...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

راهنمای Cabri3D (قسمت دهم)

ابزار محاسبه و اندازه گیری

ابزار محاسبه و اندازه گیریفاصله

امکان اندازه گیری فاصله بین یک نقطه و:

ابزار محاسبه و اندازه گیری

نقاط دیگر، یک خط، یک سطح(VP یا NVP ) را می دهد.

 • ابزار محاسبه و اندازه گیری

  امکان اندازه گیری فاصله بین دو خط را می دهد.

  ابزار محاسبه و اندازه گیری

  توجه: در بعضی از موارد، ممکن است برچسبی که فاصله را نشان می دهد بیرون از فضای کاری نمایش داده شود ، برای دیدن برچسب، زاویه دید را تغییر دهید یا یکی از شکل‏هایی که فاصله را تعیین می کند جا به جا کنید.

  ابزار محاسبه و اندازه گیریطول

  امکان اندازه گیری طول اشکال زیر را می دهد.

  پاره خط ها، بردارها، ضلع های چند ضلعی ، یالی های چند وجهی و  کمان ها

  ابزار محاسبه و اندازه گیری

  امکان  اندازه گیری محیط یا پیرامون اشکال زیر را می دهد:

  دایره ها، بیضی ها، چند ضلعی ها

  ابزار محاسبه و اندازه گیری

  ابزار محاسبه و اندازه گیریمساحت

  امکان محاسبه مساحت شکل‏های مسطح زیر را می دهد.

  چند ضلعی ها، دایره ها و بیضی ها

  ابزار محاسبه و اندازه گیری

  امکان محاسبه مساحت سطح کره ها، مخروط ها، چند وجهی های محدب و استوانه هایی با ارتفاع محدود را  می دهد.

  ابزار محاسبه و اندازه گیری

  ابزار محاسبه و اندازه گیریحجم

  امکان محاسبه حجم کره ها ، مخروط ها، چند وجهی های محدب و استوانه هایی با ارتفاع محدود را می دهد.

  ابزار محاسبه و اندازه گیریابزار محاسبه و اندازه گیری