تبیان، دستیار زندگی
با توجه به شکل زیر اهرم های نوع 1 و 2، پرکاربردترین نوع اهرم هاهستند. زیرا این اهرم ها به ما مزیت مکانیکی می دهند. یعنی شما می توانید یک بار بزرگ را با نیروی کمی جابجا کنید. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مزیت مکانیکیمزیت مکانیکی

با توجه به شکل زیر اهرم های نوع 1 و 2، پرکاربردترین نوع اهرم هاهستند. زیرا این اهرم ها به ما مزیت مکانیکی می دهند. یعنی شما می توانید یک بار بزرگ را با نیروی کمی جابجا کنید. مزیت مکانیکی اهرم های نوع 1 از مقایسه ی وزن بار با نیروی لازم برای جابجایی آن به دست می آید.

اهرم های نوع 3 بسیار کمتر مورد استفاده قرار می گیرند. زیرا مزیت مکانیکی آن ها از 1 کمتر است. یعنی نیرویی که باید برای حرکت دادن آن ها استفاده شود بیشتر از نیرویی است که آن ها می توانند حرکت کنند.

مزیت مکانیکی

نسبت سرعت (ضریب سرعت)

در اهرم های نوع 1 و 2، به نظر می رسد که ما بدون از دست دادن چیزی، سودی به دست می آوریم. ولی بدیهی است که این تصور اشتباه است. شما برای جابجا کردن یک بار زیاد در یک مسافت خاص، باید نیروی کمتری را در مسافت بیشتری جابجا کنید. این مطلب را می توانید در شکل فوق ببینید. ما با مقایسه ی این مسافت ها، نسبت سرعت را خواهیم یافت.

این محاسبات با فرض بازده 100% انجام شده اند. البته دست یافتن به بازده 100% هیچ گاه ممکن نخواهد شد. خم شدن میله ها، اصطکاک، و پیچش باعث می شوند بازده مکانیزم کم شود. بازده از رابطه ی زیر محاسبه می گردد:

بنابراین اگر مزیت مکانیکی یک مکانیزم 4 و نسبت سرعت آن 5 باشد، بازده آن 80% خواهد بود.

برای اینکه مطمئن شوید مطلب فوق را یاد گرفته اید، کلیک کرده و فایل زیپ شده را دانلود و چاپ نمایید، سپس تمرین ها را حل کنید.

مترجم: سینا پرسا