تبیان، دستیار زندگی
به مناسبت روز مباهله
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مقابله حق و باطل

اهل بیت

روز مباهله

سالِ ده اندر مدینه از وُفُود1
آمدندی از نصارا هم جهود
تا بیابندآن حقیقت زین عمل
اصل باشد دین احمد یا بَدَل
وِفْد ِ نَجْران بعد گفتاری دراز
ماندبراقوال وکیشِ خویش باز
وِفْد گفتا برمحمّد اِبْتَهِل2
تاشودروشن حقیقتهای دل
پاسخِ احمد ببودش پس رضا

رفت بعداً سویِ بیتِ مرتضی

دیدزهرا چون پدر را درسرا

خواست تا داند زبابا ماجرا

گفت احمد تا کسائی3 آورد
کودکان را او به زیرآن بَرَد
فاطمه، حیدر، حسن را با حُسَین

بُرد در زیرِ کساء آن نورِ عَیْن

میشنیدش فاطمه از مصطفی

با خدا گفتا بکُن اَهلَم کَفی

رِجْس بیرون کن ز اهل بیتِ من

ازحسین وفاطمه،حیدر،حسن

آیه آمد رِجْس شد زآنان برون
اُسْوه اند آنان برای مومنون
صبح زهرا با دو تن فرزندِ خویش
درعقب میرفت،حیدرهم به پیش
درمعیَّت بود حیدر با رسول
وِفْدِ نَجْران دید آنها شدملول
رهبر نجرانیان چون صحنه دید

ناگهان از جای آن اَیْهَم پرید

کرد استفهام او از مسلمین

کیستند اینان به همراهِ امین؟

مسلمین گفتند از شأن و مقام

اهل بیتِ احمدند اینان تمام

دخترش زهرا برایش کوثراست

بر تمامِ عالمین او افسر است

آن علی باشد وَلی و جانشین

بارها این گفته بر مردم امین

آن دوکودکهم شبابِ جنَّتاند
هادی اُمت،حُماتِ ملَّت اند
چون شنید او آن مقام و منزلت
کرد او با همرهانش مشورت
گفت:اوحتماً رسولی ازخداست
فعل او ازجاهل وباطلجداست
معتقد باشد اگر نفرین کند
خاکِ عالم بر سر بیدین کند
وَرنَه این اطفال شاد و نازنین
از چه با خود آورد اینک امین
جِزْیِه را کرده قبول آن نَجْریان
کرد زهرا شکر ایزد آن زمان

1- هیات اعزامی

2- مباهله کن

3- عبا

از کتاب مثنوی ریحانة الرسول / محسن سید اسماعیلی

برای خرید کتاب مثنوی ریحانة الرسول کلیک کنید.

تنظیم: حاجی محمد علی


برای خرید کتب اسلامی کلیک کنید.

برای خرید کتب حکمت و عرفان کلیک کنید.

برای خرید از فروشگاه اینترنتی کلیک کنید.